Menu

Profil OZ Felix Bratislava

OZ Felix Bratislava

Náš príbeh

Poslaním školy je pomôcť deťom vyrásť na dobrých, múdrych, sebavedomých, a preto šťastných ľudí.

Náš príbeh

Zakladateľmi občianskeho združenia je tím ľudí s bohatými skúsenosťami s prácou s deťmi, nielen v škole ale aj mimo nej. Dlhé roky sa venujeme sieťovaniu inovatívnych učiteľov po celom Slovensku. Naše skúsenosti s prácou s deťmi a inšpirácie od najlepších učiteľov chceme využívať v každodennej praxi. V roku 2012 sme založili Súkromnú základnú školu Felix, kde využívame moderné pedagogické koncepcie a metódy vyučovania: vyučujeme nespojité písané písmo Comenia Script, čítanie učíme metódou Sfumato a matematiku Hejného metódou. 

Naše poslanie

Našim poslaním je vytvárať priestor pre slobodné učenie a objavovanie. Učíme deti učiť sa. Vštepujeme im základy algoritmického myslenia, vedieme ich k objavovaniu, v maximálnej miere aplikujeme zážitkové vyučovanie. Umožňujeme žiakom, aby prežívali radosť z vlastného objavovanie vecí a riešenia. Výuku prepájame s životom, učíme v súvislostiach a vzťahoch, ktoré dávajú žiakovi zmysel. Úlohou učiteľa na našej škole je sprevádzať žiakov procesom učenia, inšpirovať a vytvárať vhodné podmienky pre poznávanie. Tvoríme vlastné vzdelávacie materiály presne podľa potrieb detí. Organizujeme školenia pre rodičov i pedagógov.


Naše ciele

U detí systematicky a cieľavedome rozvíjame:
 • motiváciu k sústavnému zdokonaľovaniu sa, učeniu, sebarozvoju,
 • emocionalitu, pozitívne prežívanie, pozitívny vzťah a hodnotovú orientáciu k sebe, k iným, k práci, k svetu,
 • prosociálne správanie, schopnosti a zručnosti efektívne komunikovať, žiť s inými ľuďmi, spolupracovať s nimi, pomáhať im,
 • poznávacích schopností, schopností riešiť problémy, schopností orientovať sa v explózii informácií, rozumieť im a vedieť ich využívať; schopností racionálne sa učiť, vzdelávať sa po celý život a pružne sa prispôsobovať rýchle sa meniacim podmienkam života,
 • kreativitu, tvorivé schopností, tvorivé riešenie problémov,
 • sebareguláciu, schopností prevziať zodpovednosť za seba, riadiť sám seba, ovládať sa, spôsobilosti starať sa o fyzické a psychické zdravie svoje i iných


Získané finančné prostriedky využijeme na:

 • zabezpečenie moderných interaktívnych vyučovacích priestorov a pomôcok
 • tvorba vzdelávacích materiálov pre žiakov i pedagógov
 • aplikácia inovatívnych foriem vzdelávania vo vyučovaní
 • školenia pedagógov v oblasti inovatívnych foriem vzdelávania
 • zapojenie sa do zahraničných projektov, získavanie moderných know-how a prenos na Slovensko
 • tvorba metodiky v oblasti bádateľsky orientovaného učenia
 • servis učiteľom/ školám, vytvorenie databázy inšpirácii /príkladov dobrej praxe.


Naše krédo

Iniciovať a podporovať vznik nových škôl, ktoré budú zamerané na objavovanie, experimentovanie, poznávanie a nenásilné učenie sa, v súlade s platnými právnymi predpismi.

Stručný popis organizácie

OZ Felix Bratislava je zriaďovateľom Súkromnej základnej školy Felix. Zabezpečuje manažment tejto školy. Zároveň máme v dlhodobom pláne podporu vzniku ďalších podobných škôl. Snažíme sa priniesť do vzdelávania nový vietor, inšpirujeme iných učiteľov, iné školy aby menili prístup k deťom.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma