Menu

Les, Park, Rieka nie sú smetisko

Trvanie výzvy: 6. júna 2016 - 5. júna 2017

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je získanie financií na tvorbu a osadenie dvoch a viacerých drevených infopanelov Les nie je smetisko. Záujem o osadenie tohoto panelu prejavilo viacero zástupcov mestských častí v Bratislave, avšak i z iných miest na Slovensku. Financie sú potrebné na uskutočnenie a pokračovanie projektu a jeho rozšírenie na Slovensku. Darca ktorý daruje min. 50,-EUR môže, ak má záujem umiestniť svoje logo prípadne meno na samotný drevený infopanel pod sekciou darcovia (toto zabezpečí naše OZ po vzájomnej dohode).

Autor výzvy

Dátum vzniku: 18.12.2014

IČO: 42415501

Ulica: Budatínska 57

Mesto: Bratislava

PSČ: 85106

Štát: Slovensko

Príbeh

Les, Park, Rieka nie sú smetisko

Projekt realizovaný OZ Všestranko sa zameriava na informovanie verejnosti o čase rozkladu rôznych látok v prírode. Vytvorený drevený informačný panel je dnes už umiestnený na 5 miestach v Bratislave, v Trnave, Nitre, v Bachledovej Doline v obci Podbieľ . Tvorba a samotné osadenie jedného panelu stojí cca 600,- EUR, je vyrobený na Slovensku z kvalitného dreva, ktoré má dlhú životnosť. Popri drevenom infopaneli sa zameriavame aj na maľovanie panelu na steny v mestách, čo nám umožnuje osloviť ešte viac obyvateľov.

Začalo sa to tým, že som sa pred časom prechádzal so svojím synom v kočíku v lesoparku v Petržalke. Tridsať rokov dozadu, bol lesík pri dostihovej dráhe mojím prvým ihriskom. Pamätám si ho ako nikým neporušený a neznečistený kus lesa. Vtedy na prechádzke som nadobudol pocit, že les je akýsi spotrebný kôš obyvateľov. Pohodené konzervy, plechovky, fľaše, cigaretové ohorky, pneumatiky stará elektronika či oblečenie akoby tvorili jeden celok s prírodou. Neskôr sme ako organizovaná skupinka dobrovoľníkov začali pravidelne každý mesiac zbierať odpadky v rôznych mestských častiach Bratislavy, či už to bolo na Kolibe, Vrakuni, alebo v inej časti Bratislavy. Raz, je to neuveriteľné, ale desiati dobrovoľníci sme v priebehu doobedia nazbierali 200 kg odpadu, v objeme 50 vriec. Táto pravideľná dobrovoľnícka, spoločenská iniciatíva pretrváva do dnes.

Keďže žiaden z obyvateľov, alebo okoloidúcich nepridal ruku k dielu, keď sme les, alebo priestranstvo čistili, dostali sme myšlienku,ako by sme vedeli zaktivizovať a zapojiť ľudí aspoň čiastočne-informatívne do ochrany prírody. Tak uzrel svetlo náš projekt umiestnenia informačnej tabule pod názvom “Les nie je smetisko“.

S finančnou pomocou od darcov sme dali prvú info tabuľu vyrobiť. Ako prvý "prototip" sme sa po konzultácii s mestskou časťou Staré mesto rozhodli umiestniť info panel do Horského Parku. Po získaní potrebných povolení z Magistrátu Hlavného mesta sme samotný info panel koncom septembra 2014 osadili. V roku 2015 sme osadili druhý v mestskej časti Petržalka v Bratislave v Čunove v ešte jeden v Nitre a v obci Podbiel. V roku 2016 ďalší v Trnave, Rusovciach a Bachledovej Doline. Máme v pláne ešte v Podunajských Biskupiciach na ktorý by sme radi vyzbierali financie cez túto výzvu. V tejto lokalite sme v apríli 2016 spolu s 50 dobrovoľníkmi odstránili jednu čiernu skládku odpadu a 4 veľkokapacitné 8t kontajnery odpadu a dve autá pneumatík.  

Info panel informuje návštevníkov o čase rozkladu jednotlivých predmetov vo voľnej prírode. Napríklad rozklad ohryzka z jablka v závislosti od teploty trvá 7–20 dní, noviny a časopisy 2–5 mesiacov, batéria za 260 rokov, gumová pneumatika z automobilu 265 rokov, koža 50 rokov, odpad z polystyrénu nikdy, sklo až 4000 rokov. Samozrejme, že tieto roky sú smerodajné pre odpad voľne pohodený v prírode. Iné, kratšie časové obdobie potrebné na rozklad platí, ak sa predmety nachádzajú v zemi, sú prikryté zemou bez prístupu vzduchu. Ak sú tieto predmety súčasťou skládky, vďaka jej objemnosti a kombinácii druhu odpadu prebiehajú procesy rozkladu oveľa ťažšie a odpad na otvorenom priestranstve môže vydržať aj niekoľkonásobne dlhší čas. Stáva sa, že odpad pohodený v lese obsahuje toxické a životu nebezpečné chemikálie, ktoré môžu taktiež znečistiť podzemné vody. Preto odhodenými predmetmi v lese škodíme nielen sebe, ale navyše aj prirodzeným obyvateľom lesa - zvieratám, ktorých môžu ostré predmety prípadne i zraniť.

Sme presvedčený, že výchovou a informovanosťou návštevníkov lesoparkov na Slovensku, môžeme prispieť k ochrane malého kúska prírody, ktorú radi využívajú návštevníci na relaxáciu, oddych a šport. Každá veľká vec sa rodí z maličkostí. Veríme, že zabudovaný info panel, „Les nie je smetisko“ ako prvý, v lesoparku Horský park, a druhý v Petržalke, môže poslúžiť najmä pedagógom, ako pomôcka pre cieľavedomú a ekologickú výchovu detí s ktorými využívajú lesopark na voľno časové aktivity. Dospelým pre pripomenutie si času potrebného pre rozklad jednotlivých predmetov v prírode.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?