Menu

Pomoc pri vybavení priestorov rodinného centra pre ...

Trvanie výzvy: 1. novembra 2018 - 30. novembra 2018

Cieľ výzvy

Pre potreby práce detí sme mali doteraz malé stolíky Ikea, ktoré sú vo výške detí, avšak pre prácu s rodičmi a seniormi sú absolútne nevyhovujúce. Keďže sme priestorovo obmedzený, potrebovali by sme výškovo nastaviteľné stoly, aby sme si vedeli prestaviť výšku podľa skupiny, ktorej sa budeme venovať. Pripravujeme novú aktivitu- arteterapiu a na tú budeme nevyhnutne potrebovať mať vyriešené stoly.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 22.2.2006

IČO: 37978861

Ulica: Majerská 1496/15

Mesto: Žilina

PSČ: 01001

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomoc pri vybavení priestorov rodinného centra pre účely arteterapie.

V našom rodinnom centre pracujeme s celým spektrom rodiny, od tehotných žien, cez rodičov s deťmi, až po starých rodičov- seniorov.

 

Občianske Združenie Rodinná Rozprávka vzniklo v roku 2006, na podnet niekoľkých mladých žien, ktoré sa rozhodli dôkladne pripraviť na príchod svojich budúcich detí a tak získať kvalitné informácie, ktoré budú mať priaznivý prínos na zdravie ich dieťatka a zároveň podporia sociálno-spoločenské potreby ich samých.

Poslaním Občianskeho Združenia Rodinná Rozprávka je:

a/ príprava žien na materstvo a rodičovstvo

b/ osveta a poradenstvo v oblasti dojčenia

c/všestranná pomoc rodinám s deťmi pri výchove, vzdelávaní  a  sebavzdelávaní

d/ práca s deťmi a mládežou zameraná na rozvoj  osobnosti a tvorivosti

e/ vytvorenie prostredia pre oddych a relax

f/ propagácia, príprava a činnosť aktivít na vzrast priaznivého kultúrneho a spoločenského prostredia

Vznik Občianskeho združenia predstavuje  pre jeho členov súčasne príležitosť využiť svoje poznatky a skúsenosti z neformálnych aktivít a realizovať svoje ciele na novej, kvalitatívne vyššej a náročnejšej úrovni.

Občianske Združenie Rodinná Rozprávka otvorilo v roku 2010 Rodinné Centrum  Rozprávka v Žiline. V súčasnej dobe realizujeme pravidelné aktivity sociálno-vzdelávacieho charakteru pre všetky vekové skupiny,prednášky a kurzy v závislosti od potrieb detí a ich rodičov. Od tohto obdobia sa v našej činnosti vyprofilovali dve hlavné línie. Prvú líniu tvoria aktivity pre deti predškolského a  druhou líniou je činnosť pre ich rodičov, starých rodičov a ďalších dospelých. Zároveň tieto dve línie spájame a vytvárame spoločné akcie. 

 V súčasnosti je Rodinné Centrum Rozprávka plne funkčné a podľa závislosti od počasia a zdravotného stavu detí a ich rodičov aj navštevované, či priamo rodičmi našej komunity, ale aj novými rodičmi s deťmi v predškolskom a školskom veku. Klubová aktivita  sa niekoľkonásobne zvýšila. V súčasnej dobe je v radoch občianskeho združenia 200 členov  vrátane stabilných či príležitostných dobrovoľníkov. Stabilne sa tu vytvorila komunita 60 rodín, ktoré sa snažia svojou činnosťou prispieť k hladkému fungovaniu občianskeho združenia.Občianske združenie vo svojej činnosti úzko spolupracuje s ostatnými občianskymi združeniami matiek a žien pripravujúcich sa na materstvo, s občianskymi združeniami zameranými na prácu s deťmi, mládežou a s príslušnými orgánmi štátnej správy.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?