Menu

Rodičovské centrum Domček

Trvanie výzvy: 1. júla 2020 - 31. decembra 2020

Cieľ výzvy

Po takmer siedmich rokoch nášho fungovania sme sa ocitli v ťažkej finančnej situácii a nášmu Domčeku hrozí, že budeme musieť rozbehnuté aktivity RC minimalizovať alebo úplne zastaviť. Našim cieľom je vyzbierať finančné prostriedky na dofinancovanie nákladov Rodičovského centra Domček. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie prevádzky Domčeka (voda, elektrina, teplo, hygiena, údržba interiéru a exteriéru...) ako aj na materiálne a personálne zabezpečenie jednotlivých aktivít RC. ĎAKUJEME...

Autor výzvy

Dátum vzniku: 9.12.2012

IČO: 42320003

Ulica: Jarková 342

Mesto: Dobšiná

PSČ: 04925

Štát: Slovensko

Príbeh

Rodičovské centrum Domček

Rodičovské centru DOMČEK zriaďuje OZ Detstvo deťom, funguje už takmer 7 rokov a nájdete ho v Dobšinej. V Domčeku sa venujeme včasnej intervencii v rodinách s deťmi, ktorých vývoj je ohrozený z dôvodu života v prostredí poznačenom generačnou chudobou. Poskytujeme denné aktivity v priestoroch nášho Domčeka a terénnou formou v prirodzenom domácom prostredí rodín.


Prečo sme založili OZ Detstvo deťom ? Pretože každé dieťa by malo mať nie len formálne právo, ale aj reálnu možnosť prežiť plnohodnotné, dôstojné a bezstarostné detstvo.

To, že šťastné, bezstarostné a dôstojné detstvo dnes nie je samozrejmosťou pre všetky deti, žiaľ, vidia všetci, čo pracujú s deťmi, ktoré žijú v nedostatku. Akomkoľvek nedostatku – či už finančnom, hmotnom, ale aj emocionálnom či sociálnom.

Deti, ktoré žijú v chudobe či inom nedostatku prichádzajú vo veku 6 rokov na pôdu základnej školy nespôsobilé na zvládanie nárokov nášho vzdelávacieho systému. Ich šanca uspieť v školskom prostredí pod náporom školských povinností je minimálna. Ak navyše nemajú uspokojené základné životné potreby, nedokážu primerane prospievať a byť v procese vzdelávania úspešné. Neskôr hľadajú únik z bezútešnej rodinnej a školskej situácie v predčasnom nadväzovaní sexuálnych partnerstiev a stávajú sa rodičmi v detskom veku. Základnú školu nedokončia, nepripravujú sa na žiadne povolanie a napokon končia na úrade práce evidovaní ako nezamestnaní znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Svojim deťom nedokážu vytvoriť optimálne podmienky na život, ich deti žijú v nedostatku a chudobe … A KRUH SA UZATVÁRA ...

Aj preto sme, Erika a Norika – „učiteľky z Dobšinej“ v roku 2012 napísali otvorený list. Bol adresovaný politikom a zákonodarcom. Stotožnilo sa s ním mnoho učiteľov a ľudí, ktorí majú rovnaké alebo podobné skúsenosti. A tak nám bolo zrejmé, že situácia je veľmi podobná v rôznych lokalitách Slovenska. Po „liste“ sa nezmenilo takmer nič, a tak sme vzali v Dobšinej veci do vlastných rúk. Víziu sme mali – pracovať treba s rodinou, aby vytvorila podmienky pre dôstojné detstvo svojich detí. Našťastie nás v tom čase našiel človek, ktorý veľmi pomohol tejto myšlienke – Stano Boledovič (neskôr priniesol na Slovensko program Teach For Slovakia), ktorý okrem toho, že ako prvý podal pomocnú ruku myšlienke Rodičovského centra Detstvo deťom, zoznámil nás s ďalšími úžasnými ľuďmi, vďaka ktorým sme mohli začať.  Priestory pre rodičovské centrum sa nám podarilo získať vďaka skvelému človekovi Jozefovi Bardíkovi, ktorý kúpil v Dobšinej rodinný dom – náš „DOMČEK“ a dal nám ho bezodplatne do užívania. Po úprave a zariadení priestorov sme v decembri 2013 náš Domček slávnostne otvorili. Ďalším mužom, bez ktorého by Domček nebol, je Rasťo Blažej, vždy stál pri nás, zabezpečil takmer všetok nábytok Domčeka, po nociach zvážal k nám na vlastné náklady zariadenie, ale aj pracie prostriedky či detské plienky. Dodnes sú Dodo a Rasťo pre nás tými, ktorí sú pripravení riešiť naše starosti a biť sa za nás na všetkých frontoch. Kľúčovými však na začiatku boli ešte ďalší traja páni: Andrej Kiska, Martin Procházka a Pavol Lipovský. Títo šiesti úžasní muži vložili do nás a našej vízie nielen dôveru, ale poskytli aj "štartovaciu" finančnú čiastku na zariadenie a prevádzkovanie centra. Im vďačíme za „rozbehnutie“ Domček.

V Domčeku začínalo pred takmer siedmimi rokmi 12 rodín rozdelených do 3 skupín. Mamy rodín boli naše bývalé žiačky, ktoré otehotneli ako mladistvé ešte počas povinnej školskej dochádzky. Dodnes sa v Domčeku stretáva pravidelne 9 z týchto rodín (+ 2 rodinky chodia menej pravidelne a 1 rodinka sa z Dobšinej odsťahovala, úspešne sa uchytila v Stupave). Rodinky sa už medzičasom rozrástli, deti podrástli a prvé „domčekové“ deťúrence sú dnes už úspešnými školákmi, takže máme tu už prvé úspechy a pozitívne výsledky. 

Aktivity sme postupne rozšírili. V dopoludňajších hodinách sa v Domčeku stretávajú mamičky s malými bábätkami, mamičky s deťmi do troch rokov a mamičky predškolákov pri Montessori aktivitách, poobede zas na prípravu na vyučovanie prichádzajú naši malí školáci, ešte neskôr a cez víkend prichádzajú rodinky. Raz týždenne sa v domčeku stretáva skupina dospievajúcich dievčat – náš Babinec. Sprevádzame mladistvé prvorodičky, prevádzkujeme požičovňu kníh a hračiek, realizujeme čítanie deťom, organizujeme vzdelávanie a workshopy pre rodičov i výlety a exkurzie zamerané na spoznávanie kultúrnych a prírodných krás Slovenska. V záhrade Domčeka je pre deti vybudované detské ihrisko s hojdačkami, preliezačkou, šmykľavkou a pieskoviskom. Už viac než rok sa naše "AMALKY" venujú včasnej intervencii aj priamo v rodinách, v domácom prostredí detí. Vďaka grantovým prgramom nadácií, finančnej podpore spoločností, individuálnych darcov a 2% sa nám doposiaľ darilo pokrývať prevádzku Domčeka a dokonca sa nám podarilo v Domčeku vytvoriť tri pracovné miesta a zamestnať ženy z komunity, ktoré boli dlhodobo nezamestnané.

Hlavné poslanie a filozofia Detstva deťom sa rokmi nemení. Primárnym vzorom pre dieťa vždy bol, je a bude rodič. Dieťa bude nasledovať príklad svojich rodičov. Preto treba pomôcť rodičom, aby sa z nich stal dobrý, zodpovedný a nasledovania hodný vzor pre svoje deti. Je nevyhnutné poskytnúť deťom optimálne prostredie pre ich vývin, výchovu a vzdelávanie od narodenia v rodinnom prostredí, nie až na pôde školských zariadení. Preto vedieme mladých rodičov k zlepšovaniu a zefektívňovaniu ich rodičovských zručností, podporujeme ich rodičovské kompetencie a spolu s nimi stimulujeme rozvoj dieťaťa od jeho narodenia. Taktným vedením, ale aj odbornými prednáškami, vzdelávacími aktivitami a ponúkaním nových rodičovských situácií ako sú výlety, návštevy divadla, kina, koncertu, múzea či kúpaliska umožňujeme rodičom posúvať svoje horizonty a posilňovať vieru vo svoje rodičovské schopnosti. Rodič je ten, kto dieťaťu sprostredkúva zážitok, rodič učí dieťa novým veciam a situáciám. My, cudzie tety, sme len kamarátkami pri spoznávaní a „barlička“, o ktorú sa rodičia v prípade potreby môžu oprieť.

Po takmer siedmych rokoch nášho fungovania vidíme čiastkové úspechy každý deň. Ale veľká skúška správnosti príde neskôr, keď sa z našich detí budú stávať dospelí a my dúfame, že zodpovední, schopní a kompetentní, primerane vzdelaní, prospešní pre spoločnosť, vzory pre svoje deti. Už dnes sme  na nich a na všetky ich pokroky nesmierne hrdé.


Ďalšie informácie

Facebook
www.facebook.com/DetstvoDetom

Web
dede.sk

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?