Menu

Etický kódex ĽudiaĽuďom.sk

Preambula

Darcovský portál ĽudiaĽuďom.sk vznikol a prevádzkujeme ho s cieľom budovania novej kultúry a kvality v darcovstve. Chceme podporovať transparentnosť a adresnosť darcovstva, zároveň prispieť k vytvoreniu internetovej komunity darcov a dobrých ľudí, ktorým záleží na rozvoji našej spoločnosti. Uvedomujeme si, že nové technológie prinášajú mnohé hrozby, no zároveň otvárajú aj obrovské možnosti pre scitlivovanie spoločnosti, pre rozširovanie charity a donorstva aj v časo-priestorovom rozpojení, teda pre šírenie dobra bez ohľadu na čas a miesto. Uvedomujeme si našu zodpovednosť za ďalší vývoj Slovenska a aj preto chceme komunite poskytnúť efektívny a transparentný nástroj on-line darcovstva.

Čl. 1: Etické princípy fungovania

 1. Etický kódex predstavuje súhrn zásad a hodnôt, ktorými sa riadia jednak orgány spolupracujúcich organizácii ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. a ĽUDIA ĽUĎOM, n.f., teda členovia ich správnych a dozorných rád, či štatutárni zástupcovia.
 2. Kódex rovnako zaväzuje k etickému správaniu všetkých zamestnancov organizácií, spolupracovníkov, dobrovoľníkov, ale tiež dodávateľov.
 3. Osobitnou kategóriou sú používatelia portálu ĽudiaĽuďom.sk (ďalej Portál), ktorých práva a povinnosti definujú Pravidlá uverejnené na webovom sídle Portálu. Etický kódex ako stanovuje hodnoty, ku ktorým sa hlási nielen Portál, ale aj jeho užívatelia.

Čl. 2: Základné hodnotové piliere ĽudiaĽuďom.sk

 1. Otvorenosť: ĽudiaĽuďom.sk je otvorená a nízkoprahová platforma pre všetkých ľudí v núdzi a autorov verejno-prospešných projektov, a to ako fyzické, tak právnické osoby. Zaväzujeme sa Portál prevádzkovať tak, aby bol dostupný pre každého, kto potrebuje pomoc. Otvorenosťou zároveň rozumieme, že Portál nie je selektívne určený len pre niektoré témy a naopak, nik nesmie na Portáli byť diskriminovaný pre svoje politické názory, náboženské presvedčenie, sexuálnu orientáciu, či z iných dôvodov.
 2. Adresnosť: Portál je postavený na budovaní vzťahu medzi darcom a príjemcom, pričom darca má vždy plnú autonómiu pri výbere príjemcu svojej pomoci, výške daru a zároveň má právo na kontrolu využitia svojho príspevku. Príjemca vždy dostáva 100% hodnoty príspevku.
 3. Transparentnosť: Každý dar prevádzkovateľ Portálu zobrazuje vždy pod konkrétnou výzvou a to s uvedením dňa transakcie, výšky daru a v závislosti od vôle darcu, aj s jeho identifikačnými údajmi. Transparentne údaje o daroch a uverejnených výzvach zverejňuje prevádzkovateľ aj po ukončení alebo naplnení výzvy. Darca v prípade vytvorenia Profulu darcu má presný prehľad o svojich daroch vrátane linkov na konkrétne výzvy.

Čl. 3: Etické správanie prevádzkovateľa

 1. Zaväzujeme sa udržiavať infraštruktúru Portálu v duchu hodnotových pilierov projektu, tak aby bol Portál v maximálne možnej miere otvorený a nízkoprahový a poskytoval transparentné a efektívne služby v oblasti darcovstva a charity.
 2. Zaväzujeme sa bezodkladne začať registračný proces výzvy v súlade s Pravidlami a Etickým kódexom Portálu.
 3. Zaväzujeme sa prevádzkovať Portál tak, aby náklady na jeho prevádzku v podobe poplatkov neznášali ani príjemcovia, ani darcovia.
 4. Zaväzujeme sa k maximálnej transparentnosti smerom k všetkým podporovateľom ĽudiaĽuďom.sk a to bez ohľadu na výšku príspevku. Výročná správa ĽUDIA ĽUĎOM, n.o. je zverejňovaná na webovom sídle Portálu.
 5. Zaväzujeme sa riadne viesť účtovníctvo a hospodárenie organizácie pravidelne nechať posúdiť nezávislým audítorom.
 6. Uvedomujeme si našu úlohu a pozíciu v oblasti on-line darcovstva a charity, preto v maximálnej miere dbáme na dobrý imidž a dobré meno projektu, ako i samotných princípov on-line darcovstva ako takého.

Čl. 4: Etické správanie príjemcu

 1. Príjemca a autor výzvy na Portáli sa zaväzuje uvádzať iba pravdivé informácie o sebe a osobách, ktoré sú predmetom výzvy.
 2. Príjemca si je vedomý, že jeho výzva nesmie obsahovať:
  • informácie podnecujúce rasovú a etnickú diskrimináciu;
  • informácie propagujúce násilie, hoaxy, dezinformácie, pornografiu;
  • nepravdivé, vulgárne, agresívne alebo lživé informácie;
  • obsah, ku ktorému príjemca nemá preukázateľné autorské práva;
  • akýkoľvek iný obsah, ktorý porušuje Pravidlá portálu, záväzné právne predpisy alebo všeobecne dobré mravy.
 3. Príjemca registráciou výzvy súhlasí s Pravidlami portálu a rešpektuje Etický kódex Portálu