Menu

NÁŠ TÍM

PhDr. Roland
Kyška
riaditeľ

PhDr. Roland Kyška

riaditeľ

Keď som ešte ako stredoškolák začal prispievať do novín, vedel som, že svojimi článkami chcem pomáhať robiť tento svet lepším. S diktafónom alebo televíznym mikrofónom v ruke som prežil pätnásť rokov. Pracoval som vo viacerých médiách, bol som napr. pri vzniku investigatívnej relácie Reportéri v Slovenskej televízii. V rokoch 2005 – 2006 som v STV riadil Hlavnú redakciu spravodajstva, športu a publicistiky. Následne som do roku 2011 pôsobil ako zástupca šéfredaktora Plus 7 dní. Vo svojej žurnalistickej praxi som sa venoval predovšetkým otázkam politiky, verejnej správy, menšín, ľudských práv či extrémizmu.

Okrem toho ma stále viac zaujímali možnosti, ktoré prináša internet, spôsob, aký mení náš svet, naše zvyky či správanie. V mojej knihe Všetci sme nahí na Facebooku som sa venoval fenoménu sociálnych sietí a tomu, čo spôsobili o. i. aj v politike vo svete i u nás doma na Slovensku.

Práca pre ĽudiaĽuďom.sk je pre mňa veľkou výzvou, vlastne dvomi výzvami. Na jednej strane sa snažíme čo najlepšie osedlať nové technológie a využiť ich v prospech ľudí, ktorí to potrebujú. Chceme byť technologickým lídrom v oblasti darcovstva a charity. Na druhej sa snažíme o čosi úplne ľudské: znovu budovať a posilňovať súdržnosť medzi nami, silné participujúce komunity – jednoducho nielen pomáhať, ale pomoci dávať širší zmysel.

Mgr. Elena
Šingliarová,
PhD.
výkonná riaditeľka

Mgr. Elena Šingliarová, PhD.

Vždy som túžila robiť niečo pre šťastie ľudí, krásu prírody a spravodlivosť spoločnosti. Zmysluplnú činnosť, ktorou by som i ja prispela k tomu, aby bol svet bohatší aspoň o jedného šťastného človeka. Som vďačná, že môžem byť súčasťou projektu ĽudiaĽuďom.sk, ktorý je realizáciou a každodenným napĺňaním úžasnej myšlienky.

Verím v dobro ľudí, v esenciu ľudskosti, ktorá je v každom z nás. Verím v spätnú väzbu obsiahnutú v ľudskom konaní. V silu zachovania rovnováhy vo svete fungujúcej na princípe, ktorý by sa dal jednoducho vyjadriť slovami, že všetko vykonané dobro sa nám raz vráti. Verím, že dobré sa aj v dnešnom, často tak uponáhľanom svete dobrým opláca, že človek človeku nie je ľahostajný...

Ľubica
Dundeková
PR & projektová manažérka

Ľubica Dundeková

Po mnohých rokoch práce na rôznych pozíciách v komerčnom sektore som cítila, že je čas na zmenu. Rozhodla som sa vstúpiť do organizácie, ktorá nie je zameraná na generovanie zisku, jej cieľom je „generovanie“ pomoci. Pomoci ľuďom, ktorí ju naozaj v danom momente potrebujú. Denne sa stretávam s príbehmi ľudí v náročných životných situáciách a neprestáva ma udivovať odhodlanosť a silná vôľa, ktorú vkladajú do toho, aby zlepšili svoje životy, životy svojich blízkych, priateľov. Veľmi ma teší, že môžem byť súčasťou tímu, ktorý im v tomto vie byť nápomocný.


Súčasťou nášho tímu je aj každý z vás. Darcovia, dobrovoľníci, dražitelia, dražobníci, overovatelia, blogeri či kamoši z webu. Veď práve vy, ktorí pomáhate, ste dušou nášho projektu a bez vás by to nemalo zmysel. Spolu robíme dobrú vec a pomáhame tým, ktorí to naozaj potrebujú.


Súčasťou nášho tímu je aj každý z vás. Darcovia, dobrovoľníci, dražitelia, dražobníci, overovatelia, blogeri či kamoši z webu. Veď práve vy, ktorí pomáhate, ste dušou nášho projektu a bez vás by to nemalo zmysel. Spolu robíme dobrú vec a pomáhame tým, ktorí to naozaj potrebujú.

NAŠA SPRÁVNA RADA

Ing. Juraj
Ondriš
predseda
Mgr.
Jaroslav
Ferianec

Mgr. Jaroslav Ferianec

V roku 1994 promoval na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor matematika – biológia. Svoju kariéru v oblasti telekomunikácií začal v spoločnosti EuroTel Bratislava, kde pracoval v rokoch 1998 až 2005 na útvare predaja dátových služieb. Od roku 2001 pracoval na pozícii vedúci oddelenia predaja dátových služieb. Do spoločnosti SWAN, a.s. prišiel v roku 2005. Po úspešných akvizíciách spoločností PosTel, a.s., Bentel, a.s., GlobalTel, a.s. a Euroweb, a.s. sa stal v roku 2007 obchodným a marketingovým riaditeľom spoločnosti.

Doc. ThLic.
Mgr. Miloš
Lichner,
D.Th.

Doc. ThLic. Mgr. Miloš Lichner, D.Th.

Vyštudovaný kňaz, jezuita, teológ. Po licenciátnych a doktorských štúdiach v Paríži sa stal dekanom Teologickej fakulty Trnavskej univerzity so sídlom v Bratislave. V 2015 začal druhé funkčné obdobie dekanovania. Odborne sa venuje latinskej patrológii, so špecializáciou na teológiu sv. Augustína, a ranokresťanskej dogmatickej teológii. Je spoluzakladateľ a súčasný predseda Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu (SSKT), a aktívne pôsobí v klube dekanov jezuitských fakúlt Európy a Blízkeho východu, prednáša systematiskú teológiu, prekladá starokresťanské texty, je autorom viacerých vedeckých monografií a desiatok vedeckých a odborných štúdií. Vedecky spolupracuje pri vydávaní diel sv. Augustína v slovenskom a francúzskom jazyku.

Mgr. Martin
Holák, PhD.

Mgr. Martin Holák, PhD.

Študoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Karlovej univerzite v Prahe, neskôr ako interný doktorand na Ústave politických vied SAV v Bratislave. Po piatich rokoch prace vo SWANe zakotvil v štátnej správe, konkrétne na Ministerstve hospodárstva SR. Vášnivý jachtár, milovník histórie a ružového vína.

Mgr. Boris
Strečanský

Mgr. Boris Strečanský

Študoval filozofiu a históriu. Pôsobil v študentskom hnutí. Viedol vzdelávací program pre manažment životného prostredia. Založil Nadáciu ETP Slovensko, ktorá rozvíja znevýhodnené komunity. Spolu-inicioval rozvoj komunitných nadácií na Slovensku. Spolupracoval s Nadáciou Ekopolis. Je riaditeľom a jedným zo zakladateľov Centra pre filantropiu n.o. Pôsobil ako tréner a konzultant v post-komunistickych krajinách. Je autorom publikácií o neziskovom sektore, darcovstve a občianskej spoločnosti. Stojí za zrodom portálu ĽudiaĽuďom.sk. Nemá rád násilie nielen to fyzické a verí v silu dôvery.

NAŠA DOZORNÁ RADA

Ing. Karol
Pipta
predseda

Ing. Karol Pipta

V rokoch 1994-1999 absolvoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, špecializáciu finančná sústava a peňažníctvo. Svoju kariéru začal ako kontrolór právnických osôb na Daňovom úrade v Bratislave. V roku 2001 nastúpil do holdingu Danubia Invest na pozíciu účtovník. Po založení telekomunikačnej vetvy - DanubiaTel začal pracovať ako vedúci finančnej učtárne v jej dcérskej spoločnosti SWAN a od roku 2006 ako finančný riaditeľ celej skupiny DanubiaTel.

Mgr. Zuzana
Thullnerová
Mgr. Marcel
Dávid Zajac

Mgr. Marcel Dávid Zajac

Účastník množstva občianskych aktivít zameraných na zlepšenie postavenia aktívneho občana v spoločnosti.

Prečo 4people? Pretože predstavuje ten najnezávislejší zdroj príjmov pre všetky tipy občianskeho aktivovania: Od pomoci, poskytovania potrebných služieb, cez rozvojové. výskumné a vzdelávacie aktivity, až po verejnú kontrolu a zlepšovanie správy vecí verejných. Dary od jednotlivcov predstavujú pre aktívnych občanov zdroj príjmov, ktorý vytvára tie najmenšie závislosti, nemajú nič spoločné s politickým tlakom a ani s marketingom. Darcovia, jednotlivci sa nespoliehajú na potvrdenia a odporúčania, a preto idú častokrát aj tam, kam žiadna z existujúcich inštitúcií nevidí, alebo kde kvôli svojim vlastným pravidlám nemôže pomôcť. 4people a ĽudiaĽuďom.sk sú nástroje individuálneho darcovstva, kde sám darca preberá na seba kompetenciu rozhodnúť o podpore, ale rovnako tak preberá aj zodpovednosť za jej zmysluplnosť. Myslím si, že to je správne a spravodlivé.

Zakladatelia portálu

SK-NIC Spoločnosť SK-NIC, a.s., je správcom internetovej domény najvyššej úrovne .SK, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. Prostredníctvom viac než troch tisícok registrátorov spravuje takmer 220-tisíc domén s koncovkou .SK. Spoločnosť sa venuje tiež osvetovej činnosti v oblasti doménových mien aj internetu všeobecne a podpore projektov v záujme internetovej komunity na Slovensku.

CPF Centrum pre filantropiu, n.o., vzniklo v roku 2002. Jeho poslaním je rozvoj filantropie a občianskej spoločnosti. Svojimi aktivitami sa usiluje o povzbudiť filantropické správanie medzi jednotlivcami i firmami a posilniť občiansku spoločnosť. Cieľom CpF je rozširovať hodnoty a modely darcovstva, dobročinnosti a dobrovoľníctva, pretože tie sú vyjadrením vzájomnej solidarity a porozumenia medzi občanmi navzájom i medzi verejným a súkromným sektorom. Centrum podporuje myšlienky participatívnej demokracie a pomáhať zvyšovať účasť občanov na rozhodovaní o otázkach verejného záujmu.