Menu

Pravidlá ochrany osobných údajov na internetovom darcovskom portáli www.ludialudom.sk

Účelom týchto pravidiel je určiť podmienky ochrany osobných údajov na portáli www.ludialudom.sk
 1. Definície základných pojmov

  1. Portál je webové sídlo www.ludialudom.sk vrátane všetkých jej platforiem.
  2. Nezisková organizácia je nezisková organizácia ĽUDIA ĽUĎOM, n.o., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava 4, IČO: 42 166 683, registrovanej v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedenom Okresným úradom Bratislava, r.č. OVVS-23907/287/2009-NO.
  3. Prevádzkovateľ je neinvestičný fond ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, registrovaná na Obvodnom úrade Bratislava pod reg. č. OVVS-17386/204/2010-NF, teda slovenská právnická osoba poskytujúca všeobecne prospešné služby. Prevádzkovateľ prevádzkuje Portál, prostredníctvom ktorého poskytuje všeobecne prospešné služby Používateľom zamerané na rozvoj a ochrana duševných hodnôt, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, ochrana a podpora zdravia a vzdelávania, rozvoj sociálnych služieb, dobročinnosti a darcovstva v záujme internetovej komunity. Prevádzkovateľ zabezpečuje uzatváranie zmluvných vzťahov a prevod peňažných prostriedkov prostredníctvom Portálu na Všeobecne prospešný účel.
  4. Pravidlá OOU sú tieto Pravidlá ochrany osobných údajov na internetovom darcovskom portáli www.ludialudom.sk.
  5. Pravidlá Portálu sú Pravidlá poskytovania služieb internetového darcovského portálu ĽudiaĽudom.sk.
  6. Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
  7. Sprostredkovatelia sú osoby, ktoré Prevádzkovateľ poveril spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb. Zoznam Sprostredkovateľov je zverejnený na Portáli. Pojem Sprostredkovateľ má rovnaký význam ako je definovaný v Nariadení. Zoznam vybraných Sprostredkovateľov je uvedený na Portáli.
  8. Zodpovedná osoba je osoba, ktorá poskytuje poradenstvo Prevádzkovateľovi v oblasti ochrany osobných údajov. Pojem Zodpovedná osoba má rovnaký význam ako je definovaný v Nariadení.
  9. Dotknutá osoba je každá fyzická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu poskytne Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, uchádzač o zamestnanie u Prevádzkovateľa, zamestnanec Prevádzkovateľa a Používateľ definovaný v Pravidlách Portálu. Pojem Dotknutá osoba má rovnaký význam ako je definovaný v Nariadení.
  10. Zákon o ochrane osobných údajov je zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
  11. Všetky definície pojmov uvedených v Pravidlách Portálu majú rovnaký význam aj pre tieto Pravidlá OOU s výnimkou definície Prevádzkovateľa. Pre tieto Pravidlá OOU platí, že prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia je Prevádzkovateľ špecifikovaný v bode 1.3. Pravidiel OOU a teda ním nie je Nezisková organizácia špecifikovaná v bode 1.2. Pravidiel vykonávajúca len technickú prevádzku a servis Portálu.
 2. Úvodné vyhlásenia

  1. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie všetkých Dotknutých osôb, ktoré poskytnú Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje bez ohľadu na to, či osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva sám alebo prostredníctvom Sprostredkovateľov. Pre Prevádzkovateľa je dôležité, aby každá Dotknutá osoba chápala, ktoré osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva, prečo ich spracováva a aké sú práva Dotknutej osoby. Preto Prevádzkovateľ odporúča každej Dotknutej osobe, aby si prečítala tieto Pravidlá OOU, ktoré Dotknutej osobe poskytnú viac informácií o spracovávaní jej osobných údajov Prevádzkovateľom.
  2. Tieto Pravidlá OOU určujú, ako Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutých osôb, napríklad v rámci pracovnoprávneho vzťahu, pri zaregistrovaní Dotknutých osôb na Portáli, pri uzatváraní zmluvného vzťahu či realizácii oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, návšteve Portálu a pod.
  3. Nezisková organiácia zabezpečuje technickú prevádzku a servis Portálu. Nezisková organizácia je Sprostredkovateľom v zmysle Nariadenia.
  4. Tieto Pravidlá OOU môže Prevádzkovateľ kedykoľvek aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Prevádzkovateľ odporúča každej Dotknutej osobe, aby sa pravidelne oboznamovala s ich znením na nasledovnom linku Pravidlá OOU.
 3. Spracovávanie osobných údajov

  1. Prevádzkovateľ môže spracovávať osobné údaje Dotknutých osôb rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti od toho, v akej pozícii je Dotknutá osoba, či je Používateľ na Portáli, teda či je Príjemcom, Poskytovateľom, Overovateľom, návštevníkom Portálu a pod., alebo je zamestnancom Prevádzkovateľa. Bez ohľadu na uvedené situácie sa Prevádzkovateľ zaväzuje, že osobné údaje Dotknutých osôb nikdy nepredá, neskomercializuje ani nepoužije v rozpore s Nariadením a inými platnými predpismi na ochranu údajov.
  2. Prevádzkovateľ rešpektuje súkromie Dotknutých osôb, bez ohľadu na to, či osobné údaje Dotknutých osôb spracováva Prevádzkovateľ sám alebo v mene iných strán. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Dotknutých osobách v súlade s Nariadením a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  3. Prevádzkovateľ má právo v súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to najmä v súlade s článkom 28 ods. 3 Nariadenia poveriť spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľa, ktorý bude spracúvať osobné údaje v mene Predávajúceho. Sprostredkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje len v rozsahu a za podmienok dojednaných s Prevádzkovateľom v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení. Údaje o sprostredkovateľoch sú zverejnené na Portáli v Zozname sprostredkovateľov. Poverenie nového Sprostredkovateľa Prevádzkovateľ oznamuje Dotknutým osobám rovnako zverejnením identifikačných údajov Sprostredkovateľa na Portáli, a to aktualizáciou Zoznamu sprostredkovateľov.
  4. Sprostredkovateľ sa v písomnej zmluve alebo v písomnom poverení v zmysle článku 28 ods. 3 Nariadenia zaviaže poskytnúť prevádzkovateľovi primerané technické a organizačné opatrenia tak, aby spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré zabezpečia ochranu práv Doktnutej osoby.
 4. Práva každej Dotknutej osoby

  1. Každá Dotknutá osoba má nasledovné práva vyplývajúce z Nariadenia:
   1.   právo na prístup k svojim osobným údajom podľa článku 15 Nariadenia
   2.   právo na opravu alebo zmenu svojich osobných údajov podľa článku 16 Nariadenia
   3.   právo na vymazanie svojich osobných údajov podľa článku 17 Nariadenia
   4.   právo na obmedzenie spracovania osobných údajov podľa článku 18 Nariadenia
   5.   právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa článku 21 Nariadenia
   6.   právo na prenosnosť osobných údajov podľa článku 20 Nariadenia
   7.   právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov.

   Dotknutá osoba svojou registráciu na Portáli elektronicky potvrdzuje, že sa v zmysle článku 13 Nariadenia oboznámila s týmito Pravidlami OOU, teda so všetkými informáciami špecifikovanými vo vyššie uvedenom článku Nariadenia.
   Každé z práv uvedené v tomto bode Pravidiel OOU je podrobne vysvetlené v nasledujúcich bodoch tohto článku 4. Pravidiel OOU.
  2. Právo na prístup. Každá Dotknutá osoba môže od Prevádzkovateľa požadovať informácie o tom, ako spracováva jej osobné údaje,a to napr. dôvod, prečo Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby, aké kategórie osobných údajov Prevádzkovateľa spracováva a pod.
  3. Právo na opravu alebo zmenu. Prevádzkovateľ požaduje od Dotknutej osoby, aby oznámila Predádzkovateľovi každú zmenu svojich osobných údajov, prípadne oznámila Prevádzkovateľovi nesprávny osobný údaj.
  4. Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie. Ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby nezákonným spôsobom, napríklad ak Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby dlhšie, než je potrebné alebo bezdôvodne, môže Dotknutá osoba Prevádzkovateľa požiadať o vymazanie týchto osobných údajov.
  5. Právo na obmedzenie spracovania. Od doručenia požiadavky Dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov alebo ak Dotknutá osoba namietala proti spracovaniu až do vyšetrenia tejto požiadavky, má Prevádzkovateľ nárok na obmedzené spracovanie.
  6. Právo namietať spracúvanie. Ak má Dotknutá osoba za to, že Prevádzkovateľ nemá právo na spracovanie jej osobných údajov, môže proti spracovaniu osobných údajov Prevádzkovateľom namietať. V takýchto prípadoch môže Prevádzkovateľ pokračovať v spracovávaní osobných údajov iba vtedy, ak Prevádzkovateľ vie preukázať oprávnené dôvody, ktoré prevážia záujmy, práva a slobody Dotknutej osoby. Osobné údaje Dotknutej osoby však môže Prevádzkovateľ spracovať vždy, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov Prevádzkovateľa.
  7. Právo na prenosnosť údajov. Dotknutá osoba môže požiadať o to, aby jej osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté inej osobe v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Dotknutá osoba má tiež právo požiadať o prenos týchto osobných údajov na iného prevádzkovateľa.
  8. Právo na odvolanie súhlasu. V prípadoch, keď Prevádzkovateľ požiada Dotknutú osobu o súhlas na spracovanie osobných údajov, má Dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to spôsobom, ktorým súhôas udelila.
 5. Účel a právny základ spracovávanie osobných údajov Dotknutých osôb

  1. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutých osôb na nasledujúce účely:
   • evidencia Dotknutých osôb pre interné účely
   • pravidelná alebo prípežitostná komunikácia komunikácia s Dotknutou osobou poštou, telefonicky alebo emailom pre účely uzavretia a plnenia zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom,
   • pravidelná alebo prípežitostná komunikácia komunikácia s Dotknutou osobou poštou, telefonicky alebo emailom pre účely informovania o činnosti Prevádzkovateľa, zasielania noviniek a newslettrov (v prípade udelenia súhlasu Dotknutou osobou Prevádzkovateľovi)
   • splnenie povinnosti, ktoré sú, resp. budú stanovené právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo Európskej únie
   • ochrana práv a právnych nárokov Prevádzkovateľa.
  2. Právnym základom spracovania osobných údajov Dotknutých osôb je buď súhlas Dotknutej osoby, zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou, oprávnený záujem Prevádzkovateľa a splnenie si zákonných povinností Prevádzkovateľa, a to v závislosti od toho, na aký účel Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje Dotknutej osoby v konkrétmom prípade.
 6. Vyhlásenie uchádzača o zamestnanie, spracovávanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie.

  1. Po podaní žiadosti Prevádzkovateľovi o prijate do zamestnania, resp. po začatí výberového procesu na obsadenie pracovnej pozície u Prevádzkovateľa, sa Vyhlásenie uchádzača o zamestnanie, ktorého znenie má k dispozícii Prevádzkovateľ (ďalej len „vyhlásenie“), bude vzťahovať na Dotknutú osobu, teda uchádzača o zamestnanie (ďalej len ako „uchádzač“) a na jeho osobné údaje. Uchádzač ešte predtým, ako Prevádzkovateľ začne spracúvať osobné údaje, musí byť vo vyhlásení poučený v zmysle článku 13 Nariadenia a musí vyjadriť súhlas so spracovaním svojich údajov za účelom účasti vo výberovom konaní u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je vo vyhlásení prevádzkovateľom v zmysle Nariadenia. Toto vyhlásenie vysvetľuje, ako bude Prevádzkovateľ používať osobné údaje uchádzača získané priamo od uchádzača alebo od tretích strán počas výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície u Prevádzkovateľa. V prípade, ak má uchádzač záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené vo vyhlásení, môže sa obrátiť na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie). Vyhlásenie môže Prevádzkovateľ kedykoľvek aktualizovať.
  2. V prípade, ak si uchádzač podá u Prevádzkovateľa žiadosť o zamestnanie a súčasne vyjadrí súhlas so spracovaním jeho odobných údajov, Prevádzkovateľ začne spracúvať napríklad aj tieto osobné údaje o uchádzačovi:
   1.   Kontaktné údaje - napríklad meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo uchádzača;
   2.   Informácie zo životopisu uchádzača - napríklad informácie o predchádzajúcich zamestnaniach, vzdelaní, zručnostiach, jazykových znalostiach uchádzača a akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa rozhodne uchádzač vo svojom životopise uviesť;
   3.   Motivačný list - akékoľvek informácie, ktoré sa rozhodne uchádzač uviesť vo svojom motivačnom liste;
   4.   Spôsobilosť na prácu - údaje súvisiace s možnou povinnosťou preukázať zákonnú spôsobilosť na výkon predmetného zamestnania u Prevádzkovateľa;
   5.   Prehlásenie o bezúhonnosti -  v závislosti od povahy pracovnej pozície môže Prevádzkovateľ požiadať uchádzača, aby od príslušného verejného orgánu predložil prehlásenie potvrdzujúce, že nebol právoplatne odsúdený za žiadny trestný čin, čo by mohlo byť dôvodom vylúčenia Dotknutej osoby z výberového procesu uchádzačov pre danú pracovnú pozíciu, napríklad Výpis z registra trestov uchádzača;
  3. K osobným údajom uchádzača budú mať prístup len oprávnení zamestnanci Prevádzkovateľa.
  4. Osobné údaje uchádzača Prevádzkovateľ uchováva len na obmedzený, pričom k ich vymazaniu dôjde, keď už nebudú potrebné na účely spracovania uvedené v tomto článku Pravidiel OOU, tzn., že údaje uchádzača Prevádzkovateľ uchováva počas trvania výberového konania a vymaže ich do 90 kalendárnych odo dňa ukončenia výberového konania. Ak na obsadenie pracovnej pozície Prevádzkovateľ vyberie uchádzača, titulom na spracovávanie osobných údajov sa stane pracovná zmluva a všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce oblasť pracovného práca.
  5. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje uchádzača, pretože spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu Prevádzkovateľa. Oprávnený záujem Prevádzkovateľa v tomto prípade je prijať kvalifikovaných kandidátov na príslušné pracovné pozície.
  6. Uchádzač, ako Dotknutá osoba, má práva uvedené v článku 4. týchto Pravidiel OOU.
 7. Zásady ochrany osobných údajov Používateľov.

  1. Zásady ochrany osobných údajov uvedené v tomto článku Pravidiel OOU sa vzťahujú na spracovanie osobných údajov Používateľov, ako osôb, ktoré využívajú služby darcovského Portálu. Zásady ochrany osobných údajov uvedené v tomto článku Pravidiel OOU môže Prevádzkovateľ kedykoľvek aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Prevádzkovateľ odporúča Používateľom, aby sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.
  2. Používateľ pri svojej elektronickej registrácii na Portáli potvrdí, že bol poučený o svojich právach v zmysle článku 13 Nariadenia a zároveň vyjadrí svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľovi. Pokiaľ Používateľ neuzatvorí žiadnu zo zmlúv/dohôd špecifikovaných v Pravidlách Portálu, titulom na spracovanie jeho osobných údajov je vyššie uvedený súhlas Používateľa. Prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje Používateľa tri roky od ich poskytnutia, alebo do dňa odvolania svojho súhlasu so spracovaním osobných údajov. V takom prípade Prevádzkovateľ zruší registráciu Používateľa na Portáli, čiže Používateľ nebude môcť využívať služby Portálu. V prípade príjemcov FO/Príjemcov PO, Overovateľov a Poskytovateľov (fyzických osôb) definovaných v Pravidlách Portálu sa ich osobné údaje spracúvajú po dobu špecifikovanú v Pravidlách Portálu, resp. po dobu a v rozsahu, po ktorú to vyžadujú platné právne predpisy. V prípade uvedenom v predchádzajúcej vete je titulom na spracúvanie osobných údajov vyššie uvedených dotknutých osôb zmluvný vzťah a nie jednostranný právny úkon, teda súhlas.
  3. V prípade, ak Používateľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu/dohodu špecifikovanú v Pravidlách Portálu, titulom na spracovanie jeho osobných údajov bude v zmysle Článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia uzatvorená dohoda/zmluva. Prevádzkovateľ v takom prípade spracúva osobné údaje buď na základe uvedenej dohody/zmluvy a/alebo na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa z dôvodu, že darované peňažné prostriedky prechádzajú cez Portál od Poskytovateľa ku Príjemcovi a v zmysle Pravidiel Portálu Prevádzkovateľ je oprávnený skontrolovať, či bol dar použitý na deklarovaný Všeobecne prospešný účel.
  4. Prevádzkovateľ je na základe Dohody o poskytnutí peňažného príspevku špecifikovanej v Pravidlách Portálu oprávnený bez súhlasu Poskytovateľa, resp. Príjemcu na účely uzavretia a plnenia Dohody o poskytnutí peňažného príspevku získavať a spracúvať údaje Poskytovateľa, resp. Príjemcu, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, číslo účtu Poskytovateľa, resp. Príjemcu. Nad rámec v tomto bode uvedených údajov je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje len s písomným súhlasom dotknutej osoby, resp. v prípade detí s písomným súhlasom ich zákonného zástupcu.
  5. Prevádzkovateľ je na základe Dohody o poskytnutí služieb overenia špecifikovanej v Pravidlách Portálu oprávnený bez súhlasu Overovateľa, resp. Príjemcu na účely uzavretia a plnenia Dohody o poskytnutí služieb overenia získavať a spracúvať údaje Overovateľov, resp. Príjemcov, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, číslo účtu Overovateľa, resp. Príjemcu. Nad rámec v tomto bode uvedených údajov je Prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje len s písomným súhlasom Dotknutej osoby, resp. v prípade detí s písomným súhlasom ich zákonného zástupcu.
  6. Portál sa zaväzuje, že zabezpečí náležité opatrenia na ochranu identifikačných a iných osobných údajov ako aj informácií o Dotknutých osobách (Poskytovateľoch, Príjemcoch, Overovateľoch atď.) v súlade s Nariadením a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
  7. Doba uchovávania osobných údajov, ktorá je v prípade osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu na účel uzatvorenia a plnenia Dohody o poskytnutí peňažného príspevku, resp. Dohody o poskytnutí služieb overenia desať (10) rokov od ukončenia Dohody o poskytnutí peňažného príspevku, resp. Dohody o poskytnutí služieb overenia, a v prípade vyjadrenia súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely v rozsahu meno, priezvisko, kontaktná poštová adresa, kontaktné telefónne číslo a kontaktná adresa elektronickej pošty, na tri (3) roky odo dňa vyjadrenia súhlasu na spracovanie osobných údajov na marketingové účely.
  8. Osobné údaje Poskytovateľa nebudú z databáz Prevádzkovateľa prenášané do inej krajiny s cieľom ich spracovania, avšak je možné, že v online verzii Portálu budú v týchto krajinách dostupné.
  9. Osobné údaje Dotknutej osoby Prevádzkovateľ uchováva tak dlho, ako je to potrebné pre naplnenie účelu spracovania podľa osobitných predpisov a účelu, na ktorý boli získané, v rámci ktorého by mal byť Prevádzkovateľ schopný brániť sa proti právnym nárokom a to najmä z dôvodu, že tieto informácie majú archívnu hodnotu.
  10. Osobné údaje Dotknutej osoby nebudú použité pri automatizovanom rozhodovaní, teda Prevádzkovateľ ich nebude profilovať.
  11. Používateľ má všetky práva uvedené v článku 4. týchto Pravidiel OOU.
 8. Pravidlá používania cookies.

  1. Každá osoba, ktorá navštívi Portál (ďalej len „Návštevník“), zapisuje, resp. vytvorí malý textový súbor - cookie v počítači Návštevníka (ďalej len ako „cookie“). Súbor cookie je teda krátky textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá v počítači, alebo mobilnom zariadení (vrátane tabletu) Návštevníka pri je prehliadaní Portálu. Ak tú istú stránku navštívi Návštevník opakovane v budúcnosti, vďaka cookie sa Návštevník pripojí rýchlejšie. Okrem uvedeného Portál „spozná" Návštevníka a ponúkne mu informácie, ktoré preferuje, zaistí neopakovanie sa už zobrazenej reklamy, v prípade vypĺňania identifikačných údajov ponúkne Návštevníkovi doplnenie už vyplnených údajov pri predchádzajúcich návštevách web prostredia a v nadväznosti na tieto informácie zobrazuje relevantný obsah a ponuky odhadovaných aktivít a služieb, ktoré ako Prevádzkovateľ predpokladá, že by Návštevník mohol využiť na Portáli.
  2. Súbory cookies Prevádzkovateľ používa na analýzu návštevnosti Portálu prostredníctvom Google Analytics, Google AdSense, interné systémy Prevádzkovateľa a pod. (podľa vyššie uvedeného popisu). Jedná sa o analytický nástroj, ktorý pomáha vlastníkom webových stránok a aplikácií pochopiť, ako ich návštevníci tieto prostriedky používajú. Súbory cookies je možné použiť na štatistické údaje o používaní webových stránok bez osobnej identifikácie jednotlivých návštevníkov.
  3. Ak pri zaznamenávaní Prevádzkovateľ dokáže identifikovať Návštevníka, bude sa jednať o spracúvanie jeho osobných údajov. Pre takéto spracúvanie Prevádzkovateľ musí disponovať právnym titulom, a to súhlasom Návštevníka, ako Dotknutej osoby, a druhým právnym titulom, najmä pri sledovaní aktivít a ich vyhodnocovaní, bude oprávnený záujem Prevádzkovateľa, ponúknuť Návštevníkovi čo najlepšie nastavenie služieb alebo podpory pri aktivitách Návštevníka na Portáli.
  4. Tzv. Session cookies - sú prechodné cookies uložené v počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení Návštevníka do doby, než Návštevník opustí Portál. V tom okamžiku opustenia Portálu sa cookies zmažú. Takéto cookies pomáhajú Portálu, aby si zapamätal informácie, keď Návštevník prechádza z webovej stránky na inú webovú stránku, takže informácie nepotrebuje opäť zadávať alebo opakovane informácie znova vypĺňať.
  5. Tzv. Perzistentné cookies - zostávajú uložené v počítači, notebooku alebo mobilnom zariadení Návštevníka aj keď opustí Portál; takéto cookies pomáhajú Portálu, aby si pamätal Návštevníka, keď sa Návštevník vráti. Pritom ale neidentifikuje Návštevníka, ako Dotknutú osobu.
  6. Vo všeobecnosti možno rozdeliť cookies do 4 kategórií podľa ich funkcie:
   1.   Nevyhnutne nutné
   2.   Prevádzkové
   3.   Funkčné
   4.   Reklamné
  7. Nevyhnutne nutné cookies umožňujú Návštevníkovi pohyb na webových stránkach a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti, nákupné košíky a online platby. Tieto cookies o Návštevníkovi nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť pri marketingu, ani si nepamätajú, kde sa Návštevník na internete pohyboval. S ich pomocou:
   • si napríklad Portál pamätá údaje, ktoré Návštevník zadal do objednávky, keď v rámci jednej návštevy Portálu prechádza rôznymi obrazovkami,
   • si Portál pamätá tovary a služby, ktoré si Návštevník objednal, keď sa dostal na obrazovku platby,
   • Portál zisťuje totožnosť Návštevníka, keď sa na Portál prihlási
   • Portál zaisťuje, aby si Návštevník na Portáli našiel potrebnú službu aj v prípade, keby sa služby na Portáli nejakým spôsobom reorganizovali.
   Zakázaním týchto nutných cookies nemôže Prevádzkovateľ zaručiť plnú funkčnosť Portálu.
  8. Prevádzkové cookies zhromažďujú informácie o tom, ako Návštevník využíva Portál, napr. ktoré stránky navštevuje, a či narazil na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť totožnosť Návštevníka – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia Portálu iba na to, aby Prevádzkovateľ mohol prevádzku Portálu optimalizovať a vedel, čo používateľov Portálu zaujíma a týmto spôsobom zistiť, ako bola reklama Prevádzkovateľa efektívna. S ich pomocou
   • Prevádzkovateľ získava štatistické údaje o tom, ako sa Portál používa
   • Prevádzkovateľa zisťuje efektivitu reklamy (Pozor! Tieto informácie Prevádzkovateľa NEPOUŽÍVA na to, aby posielali Návštevíkom reklamu v prípade, že Návštevník navštívi iné stránky)
   • Prevádzkovateľ môže zachytiť prípadné chyby a ich odstránením Portál skvalitňovať
   • Prevádzkovateľ testuje rôzne koncepcie Portálu.
   Zakázaním týchto prevádzkových cookies nemôže Prevádzkovateľ zaručiť plnú funkčnosť Portálu.
  9. Funkčné cookies slúžia k poskytovaniu služieb alebo zapamätanie nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri návšteve Návštevníka. S ich pomocou:
   • si Portál pamätá, aké nastavenie si zvolil Návštevník, napríklad grafický vzhľad, veľkosť textu, predvoľby a farby
   • si Portál pamätá, či sa už pýtal Návštevníka, či chce vyplniť anketu (Portál nemusí Návštevníka touto otázkou obťažovať druhýkrát)
   • Portál môže Návštevníkovi ponúknuť podporu vo forme proaktívnych chatovacích relácií
   • Portál zistí, či je Návštevník k Portálu prihlásený
   Zakázaním týchto prevádzkových cookies nemôže Prevádzkovateľ zaručiť plnú funkčnosť Portálu.
  10. Na Portáli nedochádza k spájaniu vyššie uvedených aktivít s osobou Návštevníka, ako Dotknutou osobou, a teda automatizované spracúvanie osobných údajov nemá dopady na práva a slobody Návštevníka. Rovnako pri spracúvaní údajov o Návštevníkovi nedochádza k profilovaniu.
  11. Návštevník môže kontrolovať súbory cookies alebo ich zmazať podľa uváženia. Podrobnosti nájde na stránke aboutcookies.org™. Návštevník môže vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môže nastaviť tak, aby im znemožnil ich ukladanie.
  12. Cookies sú užitočné, pokiaľ ich majitelia webových stránok nezneužijú na nepovolený zber údajov. Ak súborom cookies Návštevník nedôveruje, môže ich pravidelne zo svojho disku vymazávať. V niektorých prípadoch môže dôjsť k nekorektnému zápisu súborov cookies a teda k problému s prihlásením sa napr. do internetových aplikácii Portálu (príklad www). Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných cookies Návštevík nájde nižšie.
  13. Návody na vymazanie Cookies v jednotlivých internetových prehliadačoch:
   Internet Explorer™
   Safari™
   Opera™
   Mozilla Firefox™
   Google Chrome™
   Prevádzkovateľ neprenáša údaje o Návštevíkovi do tretích krajín mimo EÚ a EEA.
  14. Na účel ochrany svojich osobných údajov môže Návštevník kedykoľvek podať podnet na Dozorný orgán SR, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR prostredníctvom www.dataprotection.gov.sk™. Návštevník môže vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môže nastaviť tak, aby im znemožnil ich ukladanie.
  15. V prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Návštevníka na základe jeho súhlasu, môže Návštevník tento súhlas kedykoľvek odvolať.
 9. Možnosť podania sťažnosti/podnetu ohľadom používania osobných údajov Dotknutej osoby.

  1. Ak by sa Dotknutá osoba chcela skontaktovať s Prevádzkovateľom, resp. podať sťažnosť/podnet z dôvodu ochrany osobných údajov alebo mala pripomienky k spracovávaniu osobných údajov Prevádzkovateľom, môže sa obrátiť na Zodpovednú osobu za dohľad nad ochranou osobných údajov u Prevádzkovateľa, a to prirotne na e-mail: dpo@danubiatel.sk, alebo prostredníctvom ďalších kontaktov: t.č. 0905 637 299, adresa ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava.
  2. Ak s odpoveďou Prevádzkovateľa Dotknutá osoba nie je spokojná, alebo sa domnieva, že Prevádzkovateľ spracováva jej osobné údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môže sa sťažovať na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete na dataprotection.gov.sk.
 10. Záverečné ustanovenia

  1. Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne kedykoľvek meniť tieto Pravidlá OOU.
  2. Všetky osoby využívajúce Portál berú na vedomie, že v prípade zmeny alebo doplnenia týchto Pravidiel OOU Predávajúci oznámi takúto zmenu zverejnením nových Pravidiel OOU na Portáli.
  3. Ak sa niektoré ustanovenie Pravidiel OOU stane vo vymedzenom rozsahu neplatné, neúčinné resp. nevykonateľné, ostatné ustanovenia, týmto nedotknuté, zostávajú v platnosti v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ v takomto prípade nahradí napadnuté ustanovenie takým platným, účinným a vykonateľným ustanovením, ktoré sa bude čo najmenej odlišovať od princípov dohodnutých v týchto Pravidlách pri zachovaní právneho účelu a zmyslu napadnutého ustanovenia.
 11. Zodpovedná osoba – kontaktné údaje

  1. e-mail: dpo@danubiatel.sk
  2. tel.číslo: 0905 637 299
  3. Adresa: ĽUDIA ĽUĎOM, n. f., Borská 6, 841 04 Bratislava.
 12. Zoznam sprostredkovateľov

  1. SWAN,  a. s.
  2. CNC,  a. s.
  3. DanubiaTel, a. s.
  4. ANASOFT APR, s.r.o.
  5. PERRY SOFT s.r.o.
  6. Úrad vlády SR