Menu

Liga za duševné zdravie SR, o.z.

Liga za duševné zdravie SR, o.z.

Náš príbeh

Psychické problémy sa môžu týkať každého z nás. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie každý štvrtý človek sa v priebehu svojho života stretne s duševnou poruchou. Finančná neistota, nezamestnanosť, nedostatok sociálnych sietí a neistá budúcnosť – všetko môže mať negatívny vplyv na naše zdravie a duševnú pohodu. Samotné psychické problémy môžu byť rovnako príčinou ako aj dôsledkom sociálneho vylúčenia. Mnoho ľudí s duševnými poruchami čelí zároveň stigme, diskriminácii a chudobe. Predsudky a mýty stigmatizujú a diskriminujú ľudí s duševnou poruchou. Verejnosť je málo informovaná, že duševné poruchy sú dnes liečiteľné. Až príliš často sa stretávame s negatívnymi reakciami ľudí, ktorí si myslia, že duševné poruchy sú synonymom čudáctva, excentrickosti a šialenstva. Tieto negatívne uhly pohľadu potrebujeme prekonať a nahradiť ich pozitívnejším vnímaním skutočnosti: treba si uvedomiť, že každý môže prispieť do spoločnosti svojim dielom.

Liga za duševné zdravie SR je mimovládna organizácia s celonárodnou pôsobnosťou v problematike podpory duševného zdravia. Už 20 rokov je našim hlavným cieľom prevencia a osveta duševného zdravia, destigmatizácia duševných porúch, zrovnoprávnenie telesného a duševného zdravia a skvalitnenie starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku vo všetkých vekových skupinách. 

Pôsobíme ako strešná organizácia členských občianskych združení, ktoré tvoria pacientské organizácie ľudí s duševnou poruchou, ich príbuzných a sympatizantov, organizácie vykonávajúce odbornú činnosťou v rôznych sférach duševného zdravia a poloprofesionálne organizácie tvorené dobrovoľníkmi a odborníkmi na duševné zdravie. Sme členom viacerých medzinárodných organizácií ako napríklad Mental Health Europe. Každoročne realizujeme množstvo krátkodobých aktivít aj dlhodobých projektov zameraných na šírenie povedomia o starostlivosti o duševné zdravie, živote ľudí s duševnou poruchou a ich rodín, možnostiach prevencie, pomoci a inklúzie.

Zvyšovaním informovanosti búrame spoločenské bariéry a mýty, upozorňujeme na rešpektovanie práv a rovnosť príležitostí pre kvalitný život. Ako mimovládna organizácia sa snažíme viesť otvorený konštruktívny dialóg so štátnou správou o potrebe skvalitnenia a modernizovania systému starostlivosti o duševné zdravie na Slovensku.

Linka dôvery Nezábudka - telefonická poradňa 0800 800 566  a  e-mailová online poradňa  - www.linkanezabudka.sk

V júli 2019 sa nám po 13 rokoch podarilo obnoviť fungovanie Linky dôvery Nezábudka, ktorá  24 hodín denne, bezplatne a anonymne poskytuje  psychologicko - sociálne poradenstvo a krízovú intervenciu ľuďom, ktorí sa ocitli v  dlhodobo náročných životných situáciách alebo akútnych krízach.
Za prvý rok svojej činnosti poskytla pomoc vo viac ako 13 000 prípadoch na telefonickej aj na online poradni.
V období pandémie koronavírusu sa počet kontaktov zdvojnásobil. Tím skúsených psychológov, psychiatrov, sociálnych pracovníkov a terapeutov poskytuje nonstop pomoc a podporu v ťažkých osobnostných krízach,  pri vzťahových a rodinných problémoch, zažívaní rôznych foriem násilia, problematike závislostí, psychických porúch, sociálnej izolácie, pri existenčných krízach a samovražedných myšlienkach.

Vieme, že na tomto mieste by konkrétny príbeh pomohol vyvolať väčší záujem. V marketingovom žargóne - "príbehy predávajú" - pomáhajú vyvolať súcit, pocit naliehavosti, pomáhajú precítiť dôležitosť takejto pomoci. Touto cestou však ísť nechceme. Garantujeme, že Linka dôvery Nezábudka je anonymná a vysoko diskrétna profesionálna služba. Naši poradcovia sa takmer v každom príbehu stretávajú s pocitmi viny, hanby, vlastného zlyhania, nepochopenia a odsúdenia okolia. Žiadosti o pomoc často predchádza dlhé odhodlávania niekomu sa so svojim trápením zveriť. Preto vieme, aká cenná je ľudská dôvera, s ktorou sa na nás klienti obracajú, a ako veľa pre nich samotných znamená, že ich príbehy nepredávame ďalej.                                                                      Tento záväzok je pre nás profesionálnou povinnosťou ale aj morálnou voľbou. 

Pozrite si krátke video o činnosti Ligy za duševné zdravie: https://youtu.be/dwuNPuYsBDs

Prečo sme sa stali overovateľom?

LDZ SR sa zaoberá duševným zdravím a duševnými poruchami, prevencii a možnosťami liečby.

Aké výzvy chceme overovať?

Plánujeme overovať výzvy týkajúce sa pomoci pre ľudí s duševnými poruchami a ich postavenia v spoločnosti.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma