Menu

Profil Centrum Slniečko, n.o.

Centrum Slniečko, n.o.

Náš príbeh

Aj vďaka Vašej podpore robíme svet detí krajším!

Nezisková organizácie Centrum Slniečko pomáha týraným, sexuálne zneužívaným deťom a obetiam domáceho násilia.

Prevádzkujeme:

 • "Centrum pre deti a rodiny"(CpDaR) - špecializované pobytové zariadenie pre týrané a sexuálne zneužívané deti a deti u ktorých je závažné podozrenie, že boli týrané a sexuálne zneužívané; Súčasťou CpDaR je "Intervenčné centrum", zamerané na vykonávanie opatrení ambulantnou a terénnou formou, na ochranu detí ohrozených sy CAN a na pomoc rodinám v kríze. Poskytuje bezplatné sociálne, psychologické a právne poradenstvo, multidisciplinárne poradenstvo a diagnostiku sy CAN, podporné terapie (arteterapia, ergoterapia, muzikoterapia,....) terénnu sociálnu prácu, sanáciu rodín;

 • "Poradňu pre obete" - špecializovanú na prácu s obeťami domáceho násilia predovšetkým formou intervencie. Klientom je podľa potreby poskytované sociálne poradenstvo, špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo, právne poradenstvo, krízová intervencia a terapia;

 • "Bezpečný ženský dom"(BŽD) - špecializované zariadenie pre ženy a matky s deťmi, obete domáceho násilia po prejdení poradesntva v Poradni. Určený je len na čas potrebný pre krízovú intervenciu;

 • útulok "Bezpečná dom" - zariadenie pre ženy a matky s deťmi po krízovej intervencii v BŽD;

 • "EduCAN - centrum prevencie a vzdelávania" - ponúka vzdelávanie pre realizáciu špecializovaného preventívneho programu pre MŠ - "Kozmo a jeho dobrodružstvá", bezplatné e-learningové vzdelávanie a tiež interaktívne vzdelávacie moduly zamerané na prácu s detskou obeťou pre odborníkov z radov pedagógov, sociálnych pracovníkov, psychológov, lekárov, príslušníkov policajného zboru, prokuratúry, súdov,...

a podieľame sa aktívne na legislatívnych, systémových zmenách a informovanosti v oblasti ochrany detí pred násilím a v oblasti problematiky obetí domáceho násilia.  Naše výzvy ()

  Nahlásiť

  Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

  Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

  Úprava platby

  Dátum

  Podporovaná výzva

  Variabilný symbol

  Suma