Menu

Profil Centrum Slniečko, n.o.

Centrum Slniečko, n.o.

Telefónne číslo: 0376522220

Email: centrumslniecko@centrumslniecko.sk

Ulica: Farská

Číslo: 4

Mesto: Nitra

PSČ: 94901

IČO: 36096555

Web: www.centrumslniecko.sk

Náš príbeh

Pridajte sa k nám a pomáhajte spolu s nami slabým a bezbranným.

Misiou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov a znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.

Nezisková organizácia Centrum Slniečko vznikla 14.1.2000 transformáciou z nitrianského pracoviska OZ SLONAD, ktoré v Nitre fungovalo od roku 1994.

Prevádzkované zariadenia a realizované programy:

  • Krízové centrum pre deti, Krízové centrum pre matky s deťmi, Útulok Bezpečný dom, Centrum poradenstva, advokácie a prevenciem, bezplatnú Detskú linku záchrany a Chránenú dielňu a dva pilotné projekty Bezpečný ženský dom a Intervenčné centrum Slniečko.

  • Centrum Slniečko, n.o. postupne vytvorilo postupne účinný komplexný systém pomoci týraným, sexuálne zneužívaným, zanedbávaným deťom a obetiam domáceho násilia. Ročne poskytuje viac ako 5000 deťom bezplatné telefonické krízové poradenstvo, približne 150 obetiam domáceho násilia komplexnú právnu, sociálnu a terapeutickú pomoc a viac ako 100 rodinám s deťmi pomoc v krízových situáciách.

Našim poslaním je:

  • poskytovanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, sociálnych služieb, sociálneho poradenstva a sociálnej prevencie týraným, zneužívaným a zámerne zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia / ženy, matky s deťmi/ v účelových zariadeniach prevádzkovaných neziskovou organizáciou a realizácia preventívnych, vzdelávacích a poradenských projektov zameraných na riešenie tohto závažného sociálno-patologického javu.

  • ochrana ľudských práv a slobôd so zameraním na deti a ženy – obete domáceho násilia.Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma