Menu

Nadácia Centra pre filantropiu

Nadácia Centra pre filantropiu

Náš príbeh

Nadácia Centra pre filantropiu bola založená aby pomáhala rozvoju občianskeho aktivizmu, ochrane a tvorbe životného prostredia, ochrane a podpore zdravia a vzdelávania, rozvoju a podpore vedy či pomoci pri živelných pohromách.

Nadáciu Centra pre filantropiu založilo v máji 2012 Centrum pre filantropiu, n.o. s poslaním rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť.

Tento zámer Nadácia napĺňa tým, že slúži na podporu celého spektra verejnoprospešných účelov – od rozvoja občianskeho aktivizmu, cez ochranu a tvorbu životného prostredia, ochranu a podporu zdravia a vzdelávania po rozvoj a podporu vedy či pomoc pri živelných pohromách.

Zmyslom založenia Nadácie je rozšírenie možností, ktoré darcom ponúkame, ako môžu napĺňať svoje zámery.


__________________________
O Nadácii Centra pre filantropiu:
Poslaním Nadácie Centra pre filantropiu je rozvíjať darcovstvo a občiansku spoločnosť. Tento zámer napĺňa tým, že slúži na podporu nasledovných verejnoprospešných účelov:
a) rozvoj darcovstva, filantropie, charity, dobrovoľníctva, občianskeho aktivizmu,
b) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
c) realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
d) ochrana a tvorba životného prostredia,
e) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
f) ochrana a podpora zdravia a vzdelávania,
g) ochrana práv detí a mládeže,
h) rozvoj a podpora vedy,
i) rozvoj a podpora telovýchovy,
j) pomoc pri živelných pohromách a ich predchádzanie,
k) humanitná pomoc pre jednotlivca alebo skupiny osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo zdravia,
l) podpora sociálnej pomoci.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma