Menu

Profil VIA IURIS

VIA IURIS

Telefónne číslo: 0948158393

Email: info@viaiuris.sk

Ulica: Komenského

Číslo: 21

Mesto: Banská Bystrica

PSČ: 974 01

IČO: 00631213

Web: www.viaiuris.sk

Náš príbeh

VIA IURIS je odborná, nezávislá, nezisková organizácia, ktorá pri zlepšovaní vlády práva a obhajobe ľudských práv na Slovensku využíva najmä právne nástroje. Od nášho vzniku v roku 1993 systematicky zlepšujeme právny systém, pomáhame občanom a občianskym iniciatívam participovať na správe vecí verejných, zúčastňujeme sa na reforme slovenského súdnictva a posilňujeme transparentné a efektívne fungovanie verejných inštitúcií.

VIA IURIS je unikátna organizácia, pretože poskytuje služby, ktoré nezabezpečujú iné inštitúcie na Slovensku. Našu misiu a strategické iniciatívy napĺňame v spolupráci s advokátmi a právnikmi, ktorí poskytujú dôležitú právnu pomoc, zastupujú klientov v precedentných kauzách vo verejnom záujme, analyzujú právny systém, pripravujú a presadzujú návrhy legislatívnych zlepšení, či komentujú konanie verejných inštitúcií pre verejnosť a médiá.

Súčasné strategické iniciatívy VIA IURIS zahŕňajú:

• Presadzovať vyvažovanie sudcovskej nezávislosti zodpovednosťou sudcov, ktorá súvisí jednak s etickým konaním sudcov, kvalitným rozhodovaním súdov, zlepšením disciplinárneho súdnictva a tiež spôsobom výberu nových sudcov.

• Presadzovať prístup občanov k informáciám a ich širokú účasť na rozhodovaní o veciach verejných, napríklad aj v kauzách, ktoré majú dopad na životné prostredie. Súčasťou tejto iniciatívy je aj pomoc tým, ktorí sú zastrašovaní pre svoju činnosť pri obhajobe verejného záujmu.

• Presadzovať taký právny systém, ktorý bude stanovovať jasné pravidlá uplatňovania zodpovednosti verejných činiteľov a aj hranice správneho nakladania s verejným majetkom.

Príklady z našej činnosti:

V oblasti strategickej litigácie sa snažíme dosiahnuť také rozhodnutia súdov a štátnych orgánov, ktoré ovplyvnia výklad práva alebo jeho aplikáciu v iných podobných prípadoch. VIA IURIS zabezpečuje občanom právnu pomoc v spolupráci s advokátmi. Zabezpečujeme právne konzultácie a zastupovanie v kauzách, vrátane vypracovania právnych podaní a zastupovania pred štátnymi a samosprávnymi orgánmi, všeobecnými súdmi, Ústavným súdom SR, Európskym súdom pre ľudské práva a inými medzinárodnými inštitúciami.

Ročne sa venujeme približne 20 precedentným kauzám a poskytneme viac ako 80 právnych konzultácií. Medzi naše najvýznamnejšie precedentné kauzy patrí Pezinská skládka, ktorá pozostáva z mnohých právnych konaní a jej podstata je ochrana životného prostredia, verejného zdravia a záujmu občanov Pezinka. Kauza je v súčasnosti na Súdnom dvore Európskej únie, pred ktorým Pezinčanov zastupovala advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

VIA IURIS tiež pomáha občianskemu združeniu Podpoľanie nad zlato, ktoré sa usiluje zastaviť projekt ťažby zlata v lokalite Detvy. Združenie nesúhlasí s plánmi firmy, ktorá sa usiluje o masívnu ťažbu zlata nebezpečnou metódou kyanidového lúhovania. Naša spolupracujúca advokátka jednak podala žalobu na preskúmanie rozhodnutia o vylúčení občianskeho združenia z konania o určení dobývacieho priestoru a zastupovala združenie na súde.

VIA IURIS tiež zabezpečilo právnu pomoc napríklad občanom Kremnice, ktorí chcú zastaviť nezákonnú cestu ohrozujúcu ich životné prostredie a kultúrne pamiatky mesta. Kremničania sa po neúspešnom správnom konaní, ktoré napadol aj prokurátor, obrátili na súd. Súd najskôr odložil vykonateľnosť územného rozhodnutia a následne vyhovel žalobe občanov.

Medzi naše najstaršie kauzy patria tiež stavebné uzávery v Ďubákove a Slatinke. V obci Ďubákovo sme dosiahli zrušenie stavebnej uzávery, ktorá desiatky rokov likvidovala obec v záujme výstavby priehrady. Z vydaných rozhodnutí o stavebnej uzávere nebolo zrejmé, kedy sa priehrada začne stavať, investor však na likvidačných obmedzeniach trval a obec desaťročia upadala. Podobný postup uplatňoval investor aj v obci Slatinka, kde sa nám tiež podarilo zrušiť nezmyselnú a neopodstatnenú stavebnú uzáveru.

Naše analytické aktivity sa v súčasnosti zameriavajú prevažne (no nie len) na oblasť súdnictva. Zaoberáme sa spomínanými témami profesnej etiky sudcov, kvalitou súdnych rozhodnutí (ktorá súvisí so základným občianskym právom na spravodlivý proces), disciplinárnym súdnictvom, výberom sudcov a predsedov súdov a otázkou pôsobenia a rozhodnutí Súdnej rady SR.

Kauzová činnosť, konzultácie a právne analýzy sú vzácnym zdrojom expertízy VIA IURIS pre oblasť legislatívy. VIA IURIS v rámci svojich tém presadzuje legislatívu, ktorá umožňuje efektívne chrániť ľudské a občianske práva občanov (napríklad prístup k spravodlivosti, právo na informácie, prístup k rozhodnutiam súdov) a verejný záujem (napríklad zdravé životné prostredie). Za týmto účelom pripomienkujeme návrhy zákonov, predkladáme vlastné legislatívne návrhy a podľa potreby ďalej komunikujeme v rámci legislatívneho procesu s predstaviteľmi vlády a parlamentu. Upozorňujeme na situácie, kedy slovenská legislatíva nie je v súlade s právom Európskej únie alebo medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná. V dôležitých prípadoch potom informujeme príslušné medzinárodné inštitúcie, napríklad podaním sťažnosti Európskej komisii.

Naše najvýznamnejšie úspechy v oblasti legislatívy zahŕňajú napríklad novely zákonov o majetku obcí a VÚC (2009), ktoré ročne šetria samosprávam významné zdroje, návrh novely zákona o súdoch (2010), ktorá umožňuje verejnosti plný prístup ku všetkým súdnym rozhodnutiam, alebo pripomienky k zákonu o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania (2012), ktoré vyvažujú práva aktívnej verejnosti s právami podnikateľov, ktorí žiadajú o povolenie ekologickej prevádzky.

VIA IURIS od roku 1999 organizuje odborné pracovné konferencie z cyklu "Prístup k spravodlivosti – Bariéry a východiská". V otvorenej a tvorivej diskusii odhaľujeme bariéry v právnom systéme a hľadáme stabilné riešenia. Účastníkmi konferencií sú najmä právnici z rôznych oblastí praxe, dôležité časti diskusie a výstupy z každej konferencie sú zachytené v zborníku, cielene distribuovanom relevantným aktérom podľa zamerania konferencie. Výstupy konferencií tvoria podklad ďalších projektov VIA IURIS, napríklad vyústia do legislatívnych návrhov.

Medzi naše ďalšie zaujímavé projekty patrí "Biela Vrana", ktorú udeľujeme od roku 2008 spolu s Alianciou Fair-play a ktorá je verejným ocenením spoločensky prínosného a odvážneho občianskeho činu. Medzi laureátmi ocenenia je napríklad sudkyňa Marta Lauková, ktorá bola ocenená za odvahu pri presadzovaní sudcovskej nezávislosti napriek politickému tlaku a osobnému šikanovaniu a za svoje presvedčenie zaplatila najvyššiu cenu. Zuzana Melicherčíková, ktorá ako zamestnankyňa Právnickej fakulty UK poukázala na podozrivé prijímanie študentov, bola ocenená za principiálny postoj a dôslednú obhajobu pravidiel aj za cenu straty zamestnania proti presile inštitúcie a jej vedenia. Laureátom pomáha VIA IURIS aj po udelení ocenenia tým, že pre nich zabezpečuje právnu pomoc, ktorá je kľúčovým aspektom ochrany ich práv a slobôd.

Ďalším našim zaujímavým projektom je "Prvá právna pomoc". Jedná sa o bezplatný internetový manuál, určený jednotlivcom a skupinám občanov, ako pomoc pri riešení problémov, ktoré vznikajú pri realizácií ich základných práv a slobôd alebo pri ochrane verejného záujmu. Manuál je súčasťou webovej stránky VIA IURIS a obsahuje 10 tematických modulov (napr. ako získať informácie, ako správne spísať petíciu, ako zvolať zhromaždenie, nefungujúca samospráva, investičné zámery v našom okolí, atď.). Manuál svojou komplexnosťou zvyšuje právne vedomie ľudí a umožňuje riešiť jednoduchšie právne problémy bez pomoci právnika. Projekt zvyšuje informovanosť verejnosti v oblasti poznania svojich základných práv a slobôd a posilňuje účinnosť ich ochrany.

V spolupráci s profesionálmi v oblasti filmu sme v roku 2011 pripravili sériu ôsmich dokumentárnych filmov "Právo pre ľudí". Tie poskytujú návod, ako s pomocou zákona efektívne hájiť svoje práva a verejný záujem. Sú postavené na reálnych prípadoch, kedy sa občania dostali do konfliktu s mocou resp. záujmom mocných, v ktorých VIA IURIS zabezpečila právnu pomoc. Dokumentárne filmy obsahujú konkrétne rady, ako postupovať, ak sa aj iní ocitnú v podobnej situácii. Cyklus pracuje s jazykom, ktorý je zrozumiteľný širokej diváckej obci a jeho posolstvom je, že každý z nás môže zmeniť stav vecí v prospech verejného záujmu.

Zaujímavý je aj projekt "Otvorené právo", webový portál ktorý poskytuje slobodný a otvorený priestor pre publikovanie a diskusiu o aktuálnych témach na pomedzí práva, politiky a spoločnosti. Otvorené právo bolo spustené v roku 2009 a dodnes na ňom publikovalo viac ako 50 autorov, medzi inými aj sudcovia, advokáti a novinári.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma