Menu

Profil Opera Slovakia

Opera Slovakia

Telefónne číslo: +421 907 818 876

Email: operaslovakia@gmail.com

Ulica: Adámiho

Číslo: 26

Mesto: Bratislava

PSČ: 84105

IČO: 42354901

Web: http://operaslovakia.sk/

Náš príbeh

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Občianske združenie Opera Slovakia vzniklo v roku 2013 a prostredníctvom internetového časopisu www.operaslovakia.sk prináša pestrú paletu tém, názorov a pohľadov.

Opera Slovakia je občianske združenie,ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernejkultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrovklasickej hudby. Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkýmprostredníctvom týchto hlavných úloh:

-Monitoring dôležitých udalostí vtejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenskýchumelcov v zahraničí.

-Podpora prevádzkyinformačno-publicistického internetového portáluwww.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernejkultúry odbornou a laickou verejnosťou.

-Podpora tvorby a publikovaniacudzojazyčných mutácií publicistických príspevkov aprezentačného materiálu na prezentáciu slovenskej opernej kultúryvo svete najmä prostredníctvom elektronických médií (internet).

-Podpora sprievodnýchkultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskouopernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy,konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosovslovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa natvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie zaceloživotnú činnosť a iné.

-Podpora výskumnej činnosti zameranejna reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickouverejnosťou. (výskumné projekty, sociologické prieskumy aprieskumy verejnej mienky).

-Spolupráca so štátnymi a neštátnymiodbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami anadáciami v SR i v zahraničí, účasť na aktivitách inýchobčianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

Občianske združenie Opera Slovakiavzniklo v roku 2013 a prostredníctvom internetového časopisuwww.operaslovakia.sk prináša pestrú paletu tém, názorov apohľadov.


Naše krédo

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkým prostredníctvom týchto hlavných úloh: -Monitoring dôležitých udalostí v tejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenských umelcov v zahraničí. -Podpora prevádzky informačno-publicistického internetového portálu www.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou. -Podpora tvorby a publikovania cudzojazyčných mutácií publicistických príspevkov a prezentačného materiálu na prezentáciu slovenskej opernej kultúry vo svete najmä prostredníctvom elektronických médií (internet). -Podpora sprievodných kultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskou opernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy, konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosov slovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa na tvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie za celoživotnú činnosť a iné. -Podpora výskumnej činnosti zameranej na reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickou verejnosťou. (výskumné projekty, sociologické prieskumy a prieskumy verejnej mienky). -Spolupráca so štátnymi a neštátnymi odbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami a nadáciami v SR i v zahraničí, účasť na aktivitách iných občianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania. Občianske združenie Opera Slovakia vzniklo v roku 2013 a prostredníctvom internetového časopisu www.operaslovakia.sk prináša pestrú paletu tém, názorov a pohľadov.

Stručný popis organizácie

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Občianske združenie Opera Slovakia vzniklo v roku 2013 a prostredníctvom internetového časopisu www.operaslovakia.sk prináša pestrú paletu tém, názorov a pohľadov.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma