Menu

Profil Opera Slovakia

Opera Slovakia

Náš príbeh

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Občianske združenie Opera Slovakia vzniklo v roku 2013 a prostredníctvom internetového časopisu www.operaslovakia.sk prináša pestrú paletu tém, názorov a pohľadov.

Opera Slovakia je občianske združenie,ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernejkultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrovklasickej hudby. Napĺňanie tohto cieľa sa dosahuje predovšetkýmprostredníctvom týchto hlavných úloh:

-Monitoring dôležitých udalostí vtejto oblasti doma a vo svete s dôrazom na úspechy slovenskýchumelcov v zahraničí.

-Podpora prevádzkyinformačno-publicistického internetového portáluwww.operaslovakia.sk zameraného na reflexiu slovenskej opernejkultúry odbornou a laickou verejnosťou.

-Podpora tvorby a publikovaniacudzojazyčných mutácií publicistických príspevkov aprezentačného materiálu na prezentáciu slovenskej opernej kultúryvo svete najmä prostredníctvom elektronických médií (internet).

-Podpora sprievodnýchkultúrno-spoločenských podujatí súvisiacich so slovenskouopernou kultúrou: výstavy, besedy, prednášky, workshopy,konferencie, tvorivé dielne, oceňovanie významných prínosovslovenských umelcov a kultúrnych dejateľov podieľajúcich sa natvorbe slovenskej opernej kultúry, poďakovania a oceňovanie zaceloživotnú činnosť a iné.

-Podpora výskumnej činnosti zameranejna reflexiu slovenskej opernej kultúry odbornou a laickouverejnosťou. (výskumné projekty, sociologické prieskumy aprieskumy verejnej mienky).

-Spolupráca so štátnymi a neštátnymiodbornými inštitúciami, kultúrnymi a profesijnými spolkami anadáciami v SR i v zahraničí, účasť na aktivitách inýchobčianskych združení a ďalších komunít obdobného zamerania.

Občianske združenie Opera Slovakiavzniklo v roku 2013 a prostredníctvom internetového časopisuwww.operaslovakia.sk prináša pestrú paletu tém, názorov apohľadov.


Stručný popis organizácie

Opera Slovakia je občianske združenie, ktorého hlavným cieľom je podpora šírenia slovenskej opernej kultúry na Slovensku a v zahraničí s presahom do iných žánrov klasickej hudby. Občianske združenie Opera Slovakia vzniklo v roku 2013 a prostredníctvom internetového časopisu www.operaslovakia.sk prináša pestrú paletu tém, názorov a pohľadov.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma