Menu

Profil Slovenský Červený kríž - ...

Slovenský Červený kríž - územný spolok Senica

Náš príbeh

SČK, územný spolok Senica poskytuje v územnom obvode okresu Senica, Skalica a Myjava terénne sociálne služby pre osoby odkázané na pomoc inej osoby a zdravotne ťažko postihnuté osoby na základe registrácie VÚC Trnava. Okrem registrovaných sociálnych služieb zabezpečujeme ľuďom v hmotnej núdzi materiálnu pomoc (ošatenie, potraviny, nábytok, hračky.) Veľkú pozornosť venujeme i náboru a oceňovaniu bezplatných darcov krvi a výučbe laickej prvej pomoci detí a mládeže.

SČK, územný spolok Senica svoju činnosť pre najodkázanejšie osoby vykonáva v zmysle zákona č. 460/2007 o Slovenskom Červenom kríži v zmysle 7 princípov: Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť. 

Takto získané peniaze použijeme  na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, humanitnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny, nákup kompenzačných pomôcok pre ZŤP osoby, organizovanie mobilných odberov krvi, oceňovanie mnohonásobných darcov krvi a prípravu dobrovoľníkov Humanitárnej jednotky.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica plní v regióne Záhoria nasledovné úlohy:

 • Nábor a oceňovanie darcov krvi, organizovanie mobilných odberov krvi, oceňovanie mnohonásobných darcov krvi v Ženeve,

 • Výučbu prvej pomoci a medzinárodného humanitárneho práva

 • Zdravotnú výchovu na školách – predlekársku prvú pomoc

 • Humanitárne aktivity – materiálnu pomoc sociálne odkázaným osobám

 • Opatrovateľskú službu v domácnosti

 • Prepravnú službu pre zdravotne postihnuté osoby

 • Jedáleň pre dôchodcov

 • Požičovňa kompenzačných pomôcok

 • Špecializované sociálne poradenstvo

 • Denný stacionár

 • Prípravu Humanitárnej jednotky SČK na pomoc obyvateľstvu v prípade mimoriadnych situácií


Naše krédo

"Spolu pomôžeme."

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma