Menu

Profil Slovenský Červený kríž - ...

Slovenský Červený kríž - územný spolok Senica

Náš príbeh

SČK, územný spolok Senica poskytuje v územnom obvode okresu Senica, Skalica a Myjava terénne sociálne služby pre osoby odkázané na pomoc inej osoby a zdravotne ťažko postihnuté osoby na základe registrácie VÚC Trnava. Okrem registrovaných sociálnych služieb zabezpečujeme ľuďom v hmotnej núdzi materiálnu pomoc (ošatenie, potraviny, nábytok, hračky.) Veľkú pozornosť venujeme i náboru a oceňovaniu bezplatných darcov krvi a výučbe laickej prvej pomoci detí a mládeže.

SČK, územný spolok Senica svoju činnosť pre najodkázanejšie osoby vykonáva v zmysle zákona č. 460/2007 o Slovenskom Červenom kríži v zmysle 7 princípov: Ľudskosť, nestrannosť, neutralita, nezávislosť, dobrovoľná služba, jednota a svetovosť. 

Takto získané peniaze použijeme  na skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb, humanitnú pomoc pre sociálne odkázané rodiny, nákup kompenzačných pomôcok pre ZŤP osoby, organizovanie mobilných odberov krvi, oceňovanie mnohonásobných darcov krvi a prípravu dobrovoľníkov Humanitárnej jednotky.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Senica plní v regióne Záhoria nasledovné úlohy:

 • Nábor a oceňovanie darcov krvi, organizovanie mobilných odberov krvi, oceňovanie mnohonásobných darcov krvi v Ženeve,

 • Výučbu prvej pomoci a medzinárodného humanitárneho práva

 • Zdravotnú výchovu na školách – predlekársku prvú pomoc

 • Humanitárne aktivity – materiálnu pomoc sociálne odkázaným osobám

 • Opatrovateľskú službu v domácnosti

 • Prepravnú službu pre zdravotne postihnuté osoby

 • Jedáleň pre dôchodcov

 • Požičovňa kompenzačných pomôcok

 • Špecializované sociálne poradenstvo

 • Denný stacionár

 • Prípravu Humanitárnej jednotky SČK na pomoc obyvateľstvu v prípade mimoriadnych situácií


Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma