Menu

Nadácia ADELI

Nadácia ADELI

Náš príbeh

Poslaním Nadácie ADELI je zlepšenie života postihnutých, podpora k ich väčšej samostatnosti a čo najlepšie možné začlenenie do bežného života. Prostredníctvom našej činnosti sa snažíme urobiť ich život čo najviac plnohodnotným a zmysluplným.


Nadácia ADELI bola založená v októbri 2014 s cieľom pomáhať hendikepovaným osobám s neurogennými poruchami pohybu, predovšetkým deťom s detskou mozgovou obrnou, ľuďom postihnutým po mozgových príhodách, či po ťažkých úrazoch mozgu a miechy.
Naše poslanie napĺňa Nadácia ADELI činnosťou v troch oblastiach. V prvom rade sa usilujeme o zlepšenie zdravia detí a dospelých s neurologickým ochorením (vrodeným alebo získaným) zbieraním finančných prostriedkov pre pacientov na liečbu v ADELI Medical Centre. Dostupná a účinná neurorehabilitácia je často jediná možnosť, ako zmierniť následky postihnutia, pričom zlepšenie schopností hendikepovaných osôb vedie k vyššej miere sebaobsluhy a nezávislosti, často aj k návratu alebo zapojeniu sa do bežného života.
Druhým pilierom našej činnosti je edukácia. V rámci tejto činnosti organizujeme pre osoby zodpovedné za starostlivosť o ľudí so zdravotným hendikepom edukačné semináre a workshopy s cieľom rozvíjať ich vedomosti a schopnosti pri každodennej starostlivosti.
Tretí pilier, sociálno-motivačné poradenstvo, prináša rodinám informácie o príležitostiach, ktoré im pomáhajú viesť aktívny a produktívny život napriek hendikepu.
Veríme, že zlepšenie zdravia spolu s informovanosťou pacientov a ich motiváciou je tá správna cesta k celkovému zlepšeniu života, preto činnosti chceme i naďalej prehlbovať a rozvíjať. 


Stručný popis organizácie

Poslaním Nadácie ADELI je zlepšenie života postihnutých, podpora k ich väčšej samostatnosti a čo najlepšie možné začlenenie do bežného života. Prostredníctvom našej činnosti sa snažíme urobiť ich život čo najviac plnohodnotným a zmysluplným.

Prečo sme sa stali overovateľom?

Veľa klientov Nadácie ADELI má zverejnené výzvy na Vašom portáli

Aké výzvy chceme overovať?

Výzvy ľudí, ktoré zbierajú prostriedky na liečbu do ADELI Medical Centra v Piešťanoch, majú v ADELI už doloženú lekársku správu a sú na pobyt indikovaní, príp. opakovane u nás rehabilitujú.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma