Menu

Marginal

Marginal

Náš príbeh

Našim poslaním je integrácia marginalizovaných skupín do majoritnej spoločnosti, primárne integrácia utečencov a scitlivovanie verejnej mienky.


Poslaním občianskeho združenia je predchádzanie sociálneho vylúčenia, aktivity na zlepšenie sociálnej inklúzie znevýhodnených skupín obyvateľstva, zvyšovanie možností uplatnenia marginalizovaných skupín obyvateľstva na trhu práce, rozvoj vzdelanostnej úrovne a rozvíjanie životných zručností znevýhodnených skupín obyvateľstva s cieľom prispieť k ich aktívnej participácií na dianí v spoločnosti a k plnohodnotnej integrácií do spoločnosti.

Združenie sa zároveň usiluje o zvyšovanie uvedomenia a zmenu postojov majoritnej spoločnosti v smere, ktorý povedie k minimalizácií sociálneho vylúčenia určitých skupín spoločnosti a k rovnocennému spolužitiu na princípoch pluralizmu.

V súčasnej dobe medzi hlavné cieľové skupiny, na ktoré sa občianske združenie Marginal zameriava sú migranti, najmä skupina utečencov a v danej oblasti realizuje niekoľko projektov.


Stručný popis organizácie

Našim poslaním je integrácia marginalizovaných skupín do majoritnej spoločnosti, primárne integrácia utečencov a scitlivovanie verejnej mienky.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma