Menu

Profil Rehoľa piaristov na ...

Rehoľa piaristov na Slovensku

Telefónne číslo: 0910 180 793

Email: zbierka@piaristi.sk

Ulica: Piaristická

Číslo: 8

Mesto: Nitra

PSČ: 94901

IČO: 00586315

Web: http://www.piaristi.sk

Náš príbeh

Rehoľa piaristov je rehoľný rád založený sv. Jozefom Kalazanským. Hlavným poslaním piaristov je integrálna výchova detí a mládeže, zvlášť chudobných.


Rehoľa piaristov je rehoľný rád založený sv. Jozefom Kalazanským. Hlavným poslaním rádu je integrálna výchova detí a mládeže, zvlášť chudobných. Kalazanského vyučovacie metódy boli v mnohom prelomové a moderné. Ako prvý uskutočnil myšlienku bezplatne vzdelávať chudobné deti a vychovávať ich. V praxi už v 17. storočí realizoval ekumenizmus a demokraciu v školstve, keď vedľa seba v laviciach sedeli deti rozličných vierovyznaní, chudobné deti i deti bohatých fundátorov. Na území Slovenska pôsobia piaristi od roku 1642. 


V súčasnosti pôsobia v štyroch mestách: Nitre, Trenčíne, Prievidzi a vo Svätom Jure. Činnosť rehole je zameraná na prácu s mládežou predovšetkým v školách, ale i prostredníctvom mimoškolských aktivít.
Rehoľa piaristov na Slovensku je zriaďovateľom troch škôl, ktoré v súčasnosti navštevuje viac ako 1600 detí a študentov od materskej školy, cez základné školy až po gymnazistov, či študentov strednej odbornej školy. 
Okrem toho pri mimoškolských aktivitách úzko spolupracuje s občianskym združením KALAZANS – Združenie detí a mládeže pri organizovaní letných táborov pre deti a mládež, športových, kultúrnych a charitatívnych podujatiach.
Okrem práce s deťmi a mládežou sa venujeme aj formácii spolupracovníkov laikov prostredníctvom Piaristickej fraternity na Slovensku, ktorí následne vypomáhajú pri organizačno-pastoračných aktivitách. V súčasnosti takouto formou spolupracuje na Slovensku s rehoľou piaristov viac ako 70 mladých dobrovoľníkov a vyše 100 zamestnancov škôl a školských zariadení.
Cieľom rádu piaristov je prostredníctvom pastoračnej činnosti, v duchu hesla zakladateľa „Zbožnosť a veda“, vytvárať priestor pre vzdelávanie a realizáciu mladého človeka, od predškolského veku až po začlenenie dospelého jedinca do spoločnosti. Prostredníctvom inštitucionálneho zastrešenia v jednotlivých organizačných zložkách prinášať personálne kapacity, fungujúcu organizačnú infraštruktúru, pozdvihnúť duchovnú, spoločenskú a vzdelanostnú úroveň. Neustálou preventívnou prácou a sprevádzaním mladých chceme prispievať k výchove duchovne zrelých ľudí nielen v kresťanskej spoločnosti, ale i mravne zodpovedných občanov.  


Získané finančné prostriedky budú využité na pastoračno-formačné aktivity práce s deťmi a mládežou na Slovensku za účelom dosahovania vyššie uvedených cieľov. Za akúkoľvek formu pomoci a spolupráce sme všetkým našim darcom a spolupracovníkom vopred vďační.


Naše krédo

Rehoľa piaristov na Slovensku sa venuje komplexnej výchove a vzdelávaniu detí a mládeže v zmysle hesla zakladateľa: "Zbožnosť a veda". Piaristi sú zriaďovateľmi piaristických škôl v Nitre, Trenčíne a Prievidzi. Okrem pedagogickej činnosti sa venujú mladým ľuďom pri mnohých mimoškolských aktivitách a formácii laikov na prácu s deťmi a mládežou.

Stručný popis organizácie

Rehoľa piaristov je rehoľný rád založený sv. Jozefom Kalazanským. Hlavným poslaním piaristov je integrálna výchova detí a mládeže, zvlášť chudobných.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma