Menu

Profil Náruč - Pomoc deťom v ...

Náruč - Pomoc deťom v kríze

Náš príbeh

Naším poslaním je postarať sa o ľudí, ktorí zažívajú domáce násilie a pomôcť im opäť žiť bez násilia prostredníctvom sociálneho, psychologického aj právneho poradenstva, podporných skupín a taktiež pomáhať deťom a rodinám v krízových situáciach prekonať ťažkú situáciu a vytvoriť pre nich bezpečný domov.

Naše občianske združenie vzniklo v roku 1997 z iniciatívy profesionálov, ktorí vnímali nedostatočnosť systému ochrany detí pred násilím a hľadali možnosti, ako tento systém zlepšiť. V strede nášho záujmu od samého začiatku boli a dodnes sú týrané, zneužívané a zanedbávané deti. Časom sme svoje aktivity preniesli aj na ďalšie súvisiace oblasti, predovšetkým poradenstvo pre obete domáceho násilia, prácu s ohrozenými rodinami, prevenciu a vzdelávanie. Každým rokom rozširujeme tiež svoje pôsobenie na poli obhajoby práv a záujmov detí.

V úplných začiatkoch sme mali jediného stáleho zamestnanca. Bol ním zakladateľ Náruče Ivan Leitman. Postupne sa nám podarilo vybudovať fungujúcu organizáciu, ktorá disponuje širokým zázemím pre starostlivosť o klientov a  tímom profesionálov schopných poskytovať kvalifikovanú pomoc  deťom aj dospelým. Dnes v Náruči pracuje cca 30 stálych zamestnancov (sociálni pracovníci, psychológovia, vychovávatelia, špeciálni pedagógovia, profesionálni náhradní rodičia, právnici, podporný personál… ). Ohrozeným deťom a rodinám poskytujeme bezpečie a všestrannú odbornú pomoc v Detskom krízovom centre Náruč, v poradniach pre obete domáceho násilia (v Žiline a v Čadci) a od roku 2016 tiež v Detskom advokačnom centre Náruč zameranom predovšetkým na pomoc detským obetiam sexuálneho zneužívania a fyzického týrania.

Sme si vedomí, že naša snaha prispieť k zlepšeniu systému ochrany detí pred násilím je beh na dlhé trate. Po viac ako dvadsiatich rokoch pôsobenia v tejto oblasti veríme, že máme potrebné maratónske predpoklady :-)

Stručný popis organizácie

NÁRUČ – POMOC DEŤOM V KRÍZE vznikla v roku 1997 ako občianske združenie z iniciatívy profesionálov, ktorí vnímali nedostatočnosť systému ochrany detí ohrozených násilím. Postupne sme zriadili štyri špecializované pracoviská: Detské krízové centrum Náruč (2000), poradenské centrum pre obete násilia v Čadci (2005) a v Žiline (2008), Detské advokačné centrum Náruč (2016). Zameriavame sa na poskytovanie komplexnej pomoci týraným deťom, ženám a rodinám zažívajúcim násilie.

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma