Menu

Diecézna charita Nitra

Diecézna charita Nitra

Náš príbeh

V rámci projektu „Bývanie ako prvé“, ktorý zastrešuje Diecézna charita Nitra, chceme ľuďom bez domova v Nitrianskom kraji pomôcť nájsť stabilné bývanie v prenajatých bytoch a udržať si ho za intenzívnej podpory sociálneho pracovníka a psychológa. Umožníme im tak kvalitnejší a dôstojnejší život. Časť nájomného pokryjeme z príspevkov EÚ, no na dofinancovanie energií a na pokrytie výdavkov na dozariadenie bytu, potraviny, lieky potrebujeme Tvoju pomoc. Viac informácií o projekte a o ľuďoch bez domova v Nitre nájdete na www.ludiabezdomovanitra.sk a na https://www.facebook.com/housingfirstNitra .


Projekt „Bývanie ako prvé“ zastrešuje Diecézna charita Nitra v rámci Výzvy Dostupné bývanie s prvkami Fousing first pod MPSVR. Projekt vznikol z potreby riešiť nevyhovujúcu  sociálnu situáciu ľudí bez domova v Nitrianskom kraji. Projekt prebieha v období september 2021 – november 2023. Cieľom projektu je posunúť sociálne služby pre ľudí bez domova v Nitrianskom kraji na vyššiu úroveň pomocou konceptu Housing first.  

Koncept Housing first (slov. prekl. Bývanie ako prvé alebo Bývanie predovšetkým) je najdôležitejšou inováciou v plánovaní služieb pre riešenie bezdomovectva za posledných 40 rokov. Koncept vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku. Housing first využíva bývanie skôr ako východisko, než ako cieľ. Právo na bývanie patrí k základným ľudským právam a poskytnutie bývania je prvotná aktivita programu. Koncept Housing first je vytvorený pre osoby, ktoré potrebujú intenzívnu sociálnu podporu, aby boli schopné opustiť situáciu bezdomovectva. Medzi cieľové skupiny, ktorým koncept housing first pomáha, patria:

-         ľudia bez domova s vážnym psychickým ochorením,

-         ľudia bez domova závislí na drogách alebo alkohole,

-         ľudia bez domova s vážnym zdravotnými problémami alebo s postihnutím,

-         ľudia bez domova, ktorí zažívajú dlhodobé či opakované bezdomovectvo.

Výskumy v USA, Kanade a v Európe ukazujú, že Housing first všeobecne ukončuje bezdomovectvo u najmenej ôsmych ľudí z desiatich!

V rámci projektu hľadáme ľudí ochotných prenajať ľuďom bez domova byty za komerčné, ako aj za priateľské ceny, t.j. za cenu nájomného. S ľuďmi bez domova budú uzavreté riadne nájomné zmluvy a počas bývania ich budú intenzívne podporovať a sprevádzať odborní pracovníci.

Budeme vďační za finančnú pomoc na dofinancovanie nájmov, energií, ako aj depozitu pri vstupe do bývania. Taktiež za materiálnu pomoc pre našich klientov po ich zabývaní sa v prenajatých bytoch – za potraviny, drogériu, oblečenie, obuv, elektrospotrebiče, nábytok, domáce potreby. Môžete tak urobiť prostredníctvom www.ludiabezdomovanitra.skwww.charitanitra.sk.

Pri našej činnosti úzko spolupracujeme s Odborom sociálnych služieb Mestského úraduv Nitre, s Odborom sociálnym vecí Nitrianskeho samosprávneho kraja, s neziskovým organizáciami, ktoré sa v Nitre venujú prácis ľuďmi ohrozenými chudobou a stratou bývania, akoi s organizáciami na Slovensku a v Čechách, ktoré pracujú s ľuďmi bez domova v rámci prístupu Housing first.


Stručný popis organizácie

Prevádzkujeme: - "Dom charity sv. Rafaela" - prenocovanie, výdaj stravy, osobná hygiena, ošatenie, predaj časopisu Nota Bene. - Centrum pre deti a rodiny - Detský charitný dom sv. Lujzy - Hospic - dom pokoja a zmieru u Bernadetky - komplexná liečba, úľava od bolesti, psychické a duchovné potreby, pomoc príbuzným - opatrovateľská službu, požičiavanie zdravotných pomôcok - chránená dielňu pre zdravotne znevýhodnených na trhu práce - potravinová pomoc - pomoc asýrskym kresťanom.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma