Menu

Profil Centrum včasnej ...

Centrum včasnej intervencie Bratislava, n. o.

Prečo sme sa stali overovateľom?

Požiadali ma o možnosť byť overovateľom klienti CVI Bratislava.

Aké výzvy chceme overovať?

Výzvy klientov CVI Bratislava na podporu detí s rizikovým vývinom a zdravotným postihnutím raného a predškolského veku a ich rodín.

Výzvy, ktoré sme overili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma