Menu

Ženské kruhy

Ženské kruhy

Náš príbeh

Prinášame komplexný pohľad na tehotenstvo, pôrod a materstvo, ako na prirodzenú a dôležitú súčasť života ženy. Sme presvedčené/í, že toto obdobie by malo byť prežité pozitívne a bez pocitu straty kontroly nad vlastným telom.


Občianske združenie Ženské kruhy vzniklo v roku 2011 ako reakcia na systémové porušovanie práv žien a pretrvávajúcu škodlivú prax v pôrodniciach. Združenie založili a riadia ženy a má širokú podporovateľskú základňu predovšetkým z radov žien, ktorých sa priamo poskytovaná zdravotná starostlivosť týka. Od začiatku sa venujeme témam, ktoré súvisia s tehotenstvom, pôrodom a starostlivosťou o deti. Popritom upozorňujeme na nerovnovážne postavenie žien, ktoré sa dotýka rôznych oblastí života. Vytvárame bezpečný priestor pre zdieľanie skúseností žien a presadzujeme, aby bolo ich hlas v spoločnosti počuť. Podporujeme ženy v  autentickom aktivizme, teda takej účasti žien na procese spoločenských zmien, ktorá vychádza z ich vlastných pohnútok a má im blízku formu.


Fungujúci systém je podľa našich zistení a mienky taký, ktorý:

 • je nenásilný, rešpektujúci, kultúrne citlivý a zameraný na potreby žien,
 • reflektuje najnovšie vedecké dôkazy a poznatky (Evidence based medicine) a predchádza poškodzovaniu zdravia,
 • nepoužíva praktiky zastaralej, zvykovej praxe a svojvôle, ktoré sa nezakladajú na vedeckých poznatkoch,
 • pristupuje k žene ako k tej, ktorá si volí okolnosti pôrodu a aktívne sa rozhoduje,
 • podporuje normálny pôrod, a to prostredníctvom nástrojov, ktoré poskytuje napríklad Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a jej model Mother-Baby Friendly Hospital
 • rozpoznáva a podporuje úlohu pôrodných asistentiek ako kľúčových poskytovateliek starostlivosti, a to pred, počas aj po pôrode (kontinuálna starostlivosť pôrodnej asistentky),
 • rozpoznáva podporu dojčenia ako dôležitú súčasť popôrodnej starostlivosti s dopadom na ďalšie zdravie žien a detí,
 • vníma, že potreby žien sú rôznorodé (ženy nie sú jednoliata skupina, vyžadujú individuálny prístup),
 • usiluje sa o takú starostlivosť, ktorá dokáže naplniť potreby špecifických skupín ( žien so skúsenosťou sexuálneho násilia, fyzického násilia, žien z minoritných a sociálne vylúčených skupín, žien so zdravotným znevýhodnením a pod.),
 • zabezpečuje široké spektrum starostlivosti o reprodukčné zdravie, vrátane dostupnej antikoncepcie, bezpečných interrupcií, služieb asistovanej reprodukcie, starostlivosti v tehotenstve, pri pôrode, v období šestonedelia a služieb laktačného poradenstva,
 • je nediskriminujúca a finančne dostupná pre všetky ženy,
 • dokáže ponúknuť v prípade potreby adresnú pomoc a podporu pre konkrétne ženy (psychologickú, právnu a pod.),
 • vytvára inštitúcie, na ktoré sa ženy môžu obrátiť, ak boli porušené ich práva a zabezpečuje funkčnosť týchto inštitúcií v praxi.


Naša misia:


O priebehu zdravotnej starostlivosti by mali mať možnosť rozhodovať v potrebnej miere ženy samy. Súčasné nastavenie systému nezabezpečuje dodržiavanie práv žien tak, ako to vyplýva z medzinárodných dohovorov a dohôd o ľudských právach. Občianske združenie Ženské kruhy si kladie za úlohu predovšetkým posilňovať úlohu žien v systéme, a to najmä podporou ich kompetencií a povzbudzovaním k autentickému aktivizmu.

Chceme dosiahnuť, aby sa k ženám pristupovalo ako ku kompetentným osobám, ktorých skúsenosť má v spoločnosti váhu. Zodpovednosť za správanie personálu nie je na pleciach žien. Odmietame obviňovanie založené na predpoklade, že ak by si žena zvolila iné zariadenie, okolnosti pôrodu, sprevádzajúcu osobu alebo asertívne správanie, tak jej skúsenosť mohla byť iná, lepšia.

Napriek tomu nevnímame ženy, ktoré zažili násilné správanie, nerešpekt alebo stratu dôstojnosti, ako bezmocné obete. Snažíme sa ich posilňovať v autentickom aktivizme a v takých stratégiách zastávania vlastných práv, ktoré ony samé považujú za vhodné, a v takej miere, ktorá je pre ne únosná.

Jedným z našich dlhodobých cieľov je tiež dopomôcť k tomu, aby ženy dostali adekvátnu a adresnú podporu a pomoc.  Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma