Menu

ZSS Nestor o.z.

ZSS Nestor o.z.

Náš príbeh

ZSS Nestor o.z. je občianske združenie, neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu starostlivosť v Zariadení pre seniorov, Zariadení opatrovateľskej služby a Špecializovanom zariadení. Poslaním organizácie je vytváranie podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania sociálnych služieb.


Hlavnou činnosťou zariadenia je poskytovanie sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.
Poslaním organizácie je vytváranie nových podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania sociálnych služieb. Prioritou je, aby prijímateľ sociálnej služby v našom zariadení svoj život prežíval šťastne a plnohodnotne. Snažíme sa, aby boli uspokojované potreby našich klientov, či už sociálne, biologické, duchovné, kultúrne, športové, záujmové alebo spoločenské. V maximálne možnej miere sa snažíme o individuálny prístup k potrebám každého klienta. Pri určovaní cieľov vychádzame z potrieb klientov, s prihliadnutím na koncepciu rozvoja sociálnych služieb Žilinského samosprávneho kraja a platnú legislatívu.
V Zariadení pre seniorov poskytujeme sociálne služby fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, alebo ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
V Špecializovanom zariadení poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba, pervazívna vývinová porucha, skleróza multiplex, schizofrénia, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota, AIDS.
V Zariadení opatrovateľskej služby poskytujeme sociálne služby plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
Prepravná služba je určená fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine, alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.
Počas výkonu našej činnosti zameranú na špecificky znevýhodnenú skupinu ľudí sme zistili, že téma starostlivosti o starších ľudí v súvislosti s finančnou podporou je na okraji záujmu donorov, nadácií a dotačných schém zo strany štátu. Stručný popis organizácie

ZSS Nestor o.z. je občianske združenie, neverejný poskytovateľ sociálnych služieb v pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a poskytuje pobytovú celoročnú sociálnu starostlivosť v Zariadení pre seniorov, Zariadení opatrovateľskej služby a Špecializovanom zariadení. Poslaním organizácie je vytváranie podmienok pre dosiahnutie vyššej kvality poskytovania sociálnych služieb.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma