Menu

Profil Cesta von, o.z.

Cesta von, o.z.

Náš príbeh

Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život.

Na Slovensku sa extrémna generačná chudoba spája predovšetkým s vylúčenými komunitami, ktoré žijú v osadách. Do nich sa ročne rodí zhruba 7000 detí, ktoré ako spoločnosť oberáme o ich budúcnosť. Rodičia týchto detí ich nedokážu bez pomoci pripraviť na úspešný štart v škole, jej zvládnutie a dôstojnú budúcnosť.

V našom programe Omama sa zameriavame na rozvoj a cielenú stimuláciu týchto detí v kritickom ranom veku od 0 do 6 rokov. Realizujeme to „zvnútra komunity“, prostredníctvom zamestnaných žien – omám - priamo z týchto osád. Našou prioritou je, aby omamy posilňovali rodičov týchto detí, aby ich dokázali chrániť pred negatívnymi vplyvmi chudoby a toxickým stresom, ktorý najviac poškodzuje zdravý rast mozgu dieťaťa.


Chudoba fatálne ovplyvňuje rozvoj dieťaťa v ranom veku. Deti narodené do extrémnej chudoby majú preukázateľne vyšší výskyt chronických chorôb, ako sú obezita, diabetes, astma a srdcové ochorenia. Náročné podmienky a chronický stres negatívne ovplyvňujú možnosti učiť sa. Chudobné deti majú už pred nástupom do školy výrazne nižšiu slovnú zásobu a zaostávajú v reči, nakoľko rodičia s nimi rozprávajú výrazne menej, ako je to vo vrstvách s vyšším socio-ekonomickým statusom. Neistota znižuje schopnosť rodičov vytvárať pre dieťa stabilné prostredie. Stresory súvisiace s chudobou zvyšujú riziko citových problémov a porúch správania. Všetky ďalšie problémy v škole a dospelosti na ne nadväzujú a do veľkej miery z nich vyplývajú.

Ako na tento problém reaguje projekt Omama:

  • V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ľuďmi, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s chudobnými komunitami, vyberáme v každej komunite jednu matku, „omamu", ktorá je schopná, zodpovedná, pracovitá a ktorá má miestny rešpekt.
  • Tieto ženy s pomocou odborníčok na ranú starostlivosť trénujeme v metódach rozvoja dieťaťa v ranom veku a vytváraní dobrých podmienok pre rast dieťaťa. 
  • Účastníčky, ktoré prejdú úspešne vzdelávaním a osvedčia sa, zamestnávame.
  • V spolupráci s odborníčkami, ich mentoringom a supervíziou omamy rozvíjajú najmenšie deti vo veku 0-6 rokov. Poskytujú poradenstvo v ranej starostlivosti pre rodičov malých detí ako aj pre tehotné ženy v celej svojej komunite. Každý týždeň navštevujú domácnosti rodín s najmenšími deťmi a na mesačnej báze realizujú spoločné rodičovské kluby. 


Pre mamy a otcov v chudobných komunitách sa naše omamy stávajú poradcami v ich rodičovstve podobne, ako v strednej vrstve získavajú mladí rodičia rady od svojich rodičov a okolia. V generačnej chudobe však chýba "generácia", ktorá by tým mladším odovzdávala návyky pre úspešný život, keďže starší ho sami nikdy nezažili. Naše omamy túto chýbajúcu generáciu nahrádzajú a zrozumiteľným jazykom odovzdávajú ľuďom žijúcim v biede dôležité rodičovské skúsenosti. Najdôležitejšími faktormi pre zdravý rozvoj osobnosti je bezpečie, láska a stimulácia.

Pre najmenšie deti sa omamy stali dobrými „učiteľkami“. Na lekcie sa deti veľmi tešia, častokrát prvý raz vo svojom detstve zažívajú úspech. Lekcie sú pre ne príležitosťou, kedy sa cielene „múdro hrajú“ a pripravujú sa na neskoršie zvládnutie školy. Prvýkrát sa stretávajú s hračkami a knižkami, ktoré sa v chudobnom prostredí obvykle nevyskytujú. Veľmi rýchlo nasávajú nové podnety, trénujú jemnú i hrubú motoriku, pozornosť a pohotovosť, poznávajú a pomenúvajú farby a tvary, rozvíjajú svoju pamäť a učia sa nové slová (i v slovenčine, keďže väčšina má materinský jazyk rómčinu).   

Okrem rozvoja detí je pre nás dôležitý rozvoj samotných omám. Táto práca je pre omamy pracovným inkubátorom, v ktorom rozvíjajú svoje pracovné návyky a zručnosti.

2 omamy sa už podarilo presadiť na polovičný úväzok ako asistentky učiteliek v 2 materských školách, čo zvýšilo účasť rómskych detí vo veku 4-6 na predškolskom vzdelávaní v daných lokalitách. V škôlkach omamy pomáhajú budovať dôveru rodičov vo formálny vzdelávací systém a deťom uľahčujú adaptáciu.


Stručný popis organizácie

Poslaním združenia Cesta von je pomáhať ľuďom uviaznutým v chudobe postaviť sa na vlastné nohy, získať prácu a dôstojný život.

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma