Menu

Profil Klub priateľov DAB

Klub priateľov DAB

Náš príbeh

Milí priatelia divadla!

Sezóna 2022/2023 s témou KREHKÁ IDENTITA je o nás. O našej minulosti aj súčasnosti, o tom, kým sme, kým sme boli, kým by sme chceli byť...

Pripravované inscenácie ROZSOBÁŠE, NEVESTA, alebo ZDÁ SA, ŽE HRMÍ, PRIBINA-MAKING OF, ZLATÁ LÝRA a DOMOV budú príležitosťou pre slovenských tvorcov a tvorkyne a pri všetkých tituloch pôjde o prvé uvedenia pôvodných textov a adaptácií. Prinesú kritický pohľad do vlastných radov, ktorý však nebude čiernobiely – chceme sa do zrkadla pozrieť aj s humorom a nadhľadom, hoci obraz v ňom môže byť neraz trpko-smiešny či priam tragický. Nadchádzajúca sezóna tak bude pokusom o demýtizáciu našej histórie a osobností a snahou o re-definíciu našej identity a hodnotovej orientácie.
Téma KREHKÁ IDENTITA pomenováva cez jednotlivé inscenácie sezóny krehkosť vzťahov, tradícií, kultúrnosti, vzdelanosti, historického povedomia a poznania, viery, geopolitického postavenia, svetonázoru a (ne)vyspelosti našej demokracie. To všetko utvára našu identitu malého hrdého národa kdesi na priesečníku medzi východom a západom, často podceňovaného, naoko nedôležitého, no predsa jedinečného. KREHKÁ IDENTITA definuje aj našu osobnú individuálnu krehkosť a zraniteľnosť, ktorá siaha nielen do minulosti, ale je aj príznakom nášho súčasného prežívania v dobe, ktorá pred nás ako jednotlivcov i civilizáciu kladie náročné výzvy.
Ďakujeme, ak sa rozhodnete v tejto divadelnej sezóne podporiť slovenských tvorcov, tvorkyne a prvé uvedenia pôvodných textov a adaptácií.
Aby naša identita bola menej krehká...

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002.

Cieľom činnosti Klubu priateľov DAB je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských a vzdelávacích projektov v DAB v Nitre. Vytvárame podmienky pre interaktívne stretnutia a komunikáciu tvorcov a hercov s našimi návštevníkmi a priateľmi divadelného umenia a pomáhame propagovať naše divadelné umenie na Slovensku, ale aj na zahraničných divadelných festivaloch. Vďaka finančnej podpore a materiálnym prostriedkom získaných formou darov, sponzorských príspevkov a 2% z daní spolupracujeme pri organizovaní každoročných podujatí, akými sú Deň otvorených dverí a Deň detí, spoluorganizujeme diskusie s tvorcami a účinkujúcimi po vybraných predstaveniach pre študentov a dramaturgické úvody pred predstaveniami, či  spoločenské stretnutia na vernisážach v priestoroch divadla. 


Vaše príspevky Klubu priateľov DAB pomôžu Divadlu Andreja Bagara v Nitre prekonať súčasnú náročnú situáciu. O vyzbieraných finančných prostriedkoch a ich použití vás budeme priebežne podrobne informovať prostredníctvom https://www.dab.sk/klub-priatelov-dab.


Stručný popis organizácie

Klub priateľov DAB je občianske združenie, ktoré funguje pri Divadle Andreja Bagara v Nitre od roku 2002 a podporuje vznik nových inscenácií a ich propagáciu. Cieľom našej činnosti je podpora vzniku nových inscenácií, kultúrno-spoločenských projektov a vzdelávacích aktivít pre študentov v DAB v Nitre.

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma