Menu

Profil KALAZANS – Združenie detí ...

KALAZANS – Združenie detí a mládeže

Náš príbeh

Hlavným cieľom združenia je vytvoriť trvale udržiavateľný program rozvoja osobnosti detí a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, ako aj poskytovať ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času detí a mládeže športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a slobody výberu.

druženie organizuje spoločenské, duchovné, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne a športové podujatia pre deti a mládež na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Formou školení sa zároveň podieľa na formácii animátorov. Okrem toho vydáva časopisy a pomôcky ako metodickú podporu pre prácu s deťmi a mládežou.
Pri práci s mladými používa združenie preventívny výchovný systém svätého Jozefa Kalazanského – kňaza, pedagóga a vychovávateľa. Cieľom združenia je viesť mladú generáciu k osobnej zodpovednosti za svoj život a vychovávať čestných občanov a kresťanov v duchu kresťanských zásad.
Svoje ciele dosahuje združenie prostredníctvom činností a podujatí rôznorodého charakteru:
- Športová činnosť: pravidelné športové podujatia, krúžky, turnaje.
- Spoločensko-kultúrna a mediálna činnosť: divadlá malých javiskových foriem, participácia na benefičných koncertoch, poskytovanie možností kultúrnych a spoločenských aktivít v jednotlivých stredískách
- Humanitná a charitatívna činnosť: pravidelná denná práca s deťmi aj zo sociálne slabších a neúplných rodín, zabezpečovanie a podpora kontinuálneho vzdelávania vedúcich detských skupín a animátorov, organizácia vzdelávacích seminárov pre vedúcich skupín a pedagógov, podpora prevencie sociálno-patologických javov)
- Duchovná činnosť: organizovanie duchovných cvičení a obnov pre deti a mládež, pravidelné formačné a duchovné stretnutia mládeže,
- Pobytové výchovné programy: organizácia letných táborov, výlety do prírody s deťmi a mládežou
- Zahraničná činnosť: sprostredkovanie účasti na medzinárodných akciách, organizovanie medzinárodných kultúrnych podujatí
a iné činnosti, ktoré napomáhajú ku uskutočňovaniu cieľov združenia.


Naše krédo

Združenie organizuje spoločenské, duchovné, vzdelávacie, kultúrne, charitatívne a športové podujatia pre deti a mládež na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Formou školení sa zároveň podieľa na formácii animátorov. Vydáva časopisy a pomôcky ako metodickú podporu pre prácu s deťmi a mládežou. Pri práci s mladými používa združenie preventívny výchovný systém svätého Jozefa Kalazanského – kňaza, pedagóga a vychovávateľa. Cieľom združenia je viesť mladú generáciu k osobnej zodpovednosti za svoj život a vychovávať čestných občanov a kresťanov v duchu kresťanských zásad. Svoje ciele dosahuje združenie prostredníctvom činností a podujatí rôznorodého charakteru: - Športová činnosť: pravidelné športové podujatia, krúžky, turnaje. - Spoločensko-kultúrna a mediálna činnosť: divadlá malých javiskových foriem, participácia na benefičných koncertoch, poskytovanie možností kultúrnych a spoločenských aktivít v jednotlivých stredískách - Humanitná a charitatívna činnosť: pravidelná denná práca s deťmi aj zo sociálne slabších a neúplných rodín, zabezpečovanie a podpora kontinuálneho vzdelávania vedúcich detských skupín a animátorov, organizácia vzdelávacích seminárov pre vedúcich skupín a pedagógov, podpora prevencie sociálno-patologických javov) - Duchovná činnosť: organizovanie duchovných cvičení a obnov pre deti a mládež, pravidelné formačné a duchovné stretnutia mládeže, - Pobytové výchovné programy: organizácia letných táborov, výlety do prírody s deťmi a mládežou - Zahraničná činnosť: sprostredkovanie účasti na medzinárodných akciách, organizovanie medzinárodných kultúrnych podujatí a iné činnosti, ktoré napomáhajú ku uskutočňovaniu cieľov združenia.

Stručný popis organizácie

Hlavným cieľom združenia je vytvoriť trvale udržiavateľný program rozvoja osobnosti detí a mládeže, podporovať ich sebarealizáciu, ako aj poskytovať ponuku na hodnotné vyplnenie voľného času detí a mládeže športovými, kultúrnymi, intelektuálnymi, duchovnými a sociálnymi aktivitami na báze dobrovoľnosti a slobody výberu.

Podporte našu organizáciu aj zdieľaním tejto výzvy

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma