Menu

Detský fond Slovenskej republiky

Detský fond Slovenskej republiky

Náš príbeh

Pomáha hlavne deťom so zdravotným postihnutím - Konto Bariéry, sociálne ohrozeným skupinám – Mixklub a Mixáčik a rodinám s hyperaktívnym dieťaťom. Detský fond Slovenskej republiky je občianske združenie (založené r.1990), ktoré konkrétnymi aktivitami chráni práva dieťaťa. Nenahrádza starostlivosť štátu o deti, pôsobí v oblastiach, kde štát z najrôznejších dôvodov nepôsobí.

Konto Bariéry (1993) prispieva deťom so zdravotným postihnutím na kompenzačné pomôcky. Prispieva tam, kde neprispieva štát, ani zdravotná poisťovňa, alebo prispievajú len čiastočne a bez takéhoto príspevku, by pre dieťa zo sociálne slabej rodiny, bola táto pomôcka nedostupná. Správna rada Konta Bariéry, raz do mesiaca, na základe žiadostí rodičov, schvaľuje výšku príspevkov. Konto Bariéry je verejná zbierka.

V Roku 1998 sme začali pracovať v lokalite Bratislava – Vrakuňa, ktorá je na Slovensku známa ako jedna z rizikových lokalít s vysokou koncentráciou násilia, užívateľov drog, dílerov a pracovníkov/čok v sex biznise. V tomto prostredí vyrastajú deti, často vo veľmi zložitých podmienkach. Táto lokalita ponúka len obmedzené možnosti a predstavuje pre deti a mladých ľudí ohrozenie.

Mixklub (2004) – nízkoprahové centrum MIXklub je zameraný na pomoc deťom a mladým ľuďom od 6 do 18rokov, ktorí žijú hlavne v rizikovom a sociálne znevýhodnenom prostredí. MIXklub je pre tieto deti jedinou alternatívou k ulici. Deťom a mladým ľuďom poskytujeme informačný servis, krízovú intervenciu, dlhodobé poradenstvo v záťažových situáciách, kombinované so vzdelávacími a voľno časovými aktivitami.

Z našej práce v MIXklube vyplynula potreba poskytovať služby aj deťom mladším ako 6 rokov a ich rodičom. Preto sme v roku 2007 otvorili MIXáčik – nízkoprahové rodinné centrum. Jeho aktivity sú zamerané na zlepšovanie motorických, jazykových a komunikačných zručností detí a ich kreativity. Realizujeme tiež predškolskú prípravu. Rodičia môžu využívať odbornú pomoc a sociálne poradenstvo.

Od roku 2004 poskytujeme poradenstvo a podporu rodinám s deťmi, ktoré sú hyperaktívne (ADHD), majú poruchy pozornosti alebo správania. Hyperaktívne deti majú problémy s udržiavaním kamarátstiev, zníženú sebadôveru, bývajú veľmi impulzívne. Majú problémy s učením a celkovo so školou. Celá rodina býva veľmi zaťažená pod vplyvom neúspechov a kritiky z okolia, žije v strese, čo zhoršuje aj vzájomné vzťahy v rodine. Rodinám poskytujeme komplexné poradenské služby.

Vaša pomoc nám pomôže realizovať uvedené aktivity a tým sa pomôže deťom a ich rodičom, ktorí si sami nevedia pomôcť.
Môžete nás kontaktovať:

Detský fond Slovenskej republiky
Stavbárska 38
821 07 Bratislava

www.dfsr.sk
dfsr@dfsr.sk
tel. č.: 4363 4354

Web
www.dfsr.sk, www.mixklub.sk

Naše výzvy ()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma