Menu

Stupa šachty Ludovika

Trvanie výzvy: 8. júna 2021 - 8. júna 2022

Cieľ výzvy

Zachraňujeme technickú pamiatku bez podpory verejného sektora, bez štátnych dotácií. Robíme to z presvedčenia, vo svojom voľnom čase, pre ďalšie generácie.

Príbeh

Stupa šachty Ludovika

Stupa Ludovika je súčasťou významného historicko-technického banského diela Ludovika Špania Dolina, ktorého súčasťou sú šachta, strojovňa šachty, kováčňa, vodné štôlne, haldy a žliabkový systém prívodu vody. Celý komplex bol vybudovaný po roku 1800 po zrútení šachty Maximilián za účelom pokračovania ťažby úrodnej medenej žily na Španej Doline.

 Celé banské dielo Ludovika je unikátne a historicky významnédielo. Tento komplex je unikátny aj v tom, že na pohon vodnýchkolies šachty aj stupy bola používaná voda privádzanážliabkovým vodným systémom až z pod Prašivej (cca 37km odŠpanej Doliny).

Stupa zohrávalavýznamnú úlohu pri spracovaní medenej rudy. Vyťažená horninazo šachty Ludovika sa dovážala na vozoch do horného násypníkanad stupou, kde bola následne spúšťaná na drvenie v samotnejstupe. Následne bola pretriedená od hlušiny, premytáa presunutá na ďalšie spracovanie do hút v Tajovea Moštenici.

Objekt stupypozostával z centrálnej pracovnej miestnosti o rozmerochcca 21 x 14 metrov, miestnosť s vodným kolesom s odvodňovacouštolňou o rozmeroch cca 3 x 6 metrov, miestnosť pre správcustupy, privádzajúca vodná štôlňa nad stupou.

Ťažba medenejrudy na banskom diele Ludovika bola ukončená okolo roku 1888.

Stupa po ukončeníťažby bola opustená a zdevastovaná, časť múrov bolarozobratá a stala sa súčasťou okolitého lesa. Našťastieveľká časť múrov do dnešného dňa stojí, ale podpísal sa nanej zub času. Je jedna z posledných dochovaných stúp naúzemí Slovenska.

Naša stupa potrebujev prvom rade zachrániť padajúce múry, aby neprišlo k ešteväčšej devastácii. Opraviť a vyplniťvypadnuté časti v centrálnej časti stupy. Sanácia adostavanie múrov, kde bolo vodné koleso. Oprava portálov tradičnýmspôsobom a následne čiastočné prestrešenie. Do budúcnostiplánujeme obnoviť vodné koleso, drvičku, scedzovačku a časťžliabkov, obnovu portálov vodných štôlní, výklopník nahaldu...

Stupa bude súčasťoutechnicko-banského komplexu Ludovika, ktorý bude plnohodnotnereprezentovať banskú minulosť nielen Španej Doliny ale ajširokého okolia. Naším cieľom je bezpečne sprístupniť totobanské dielo pre širokú verejnosť a zachovať históriu obcepre ďalšie generácie.  

Aktualizácie

Naša práca pokračuje20. sep 2022

Pokračujeme v revitalizácii. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?