Menu

Dajme deťom ich prvé ihrisko

Trvanie výzvy: 10. septembra 2013 - 10. marca 2014

Cieľ výzvy

Zabezpečiť nové detské ihrisko pre deti v Vojanoch.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.1.1993

IČO: 332127

Ulica: Vojany 81

Mesto: Vojany

PSČ: 07672

Štát: Slovensko

Príbeh

Dajme deťom ich prvé ihrisko

Vo Vojanoch sa nenachádza žiadne detské ihrisko pre deti predškolského veku. Materská škola má len provizórne pieskovisko a pre
nedostatok financií obec už dlhodobo nedokáže zlepšit tento stav. S pomocou dotácie by sme dokázali detom postavit prvé, moderné
a plnohodnotné detské ihrisko splnajúce bezpecnostné normy. Takéto detské ihrisko je nevyhnutné pre správny telesný, motorický,
sociálny i duševný vývoj našich detí.

V súcasnosti Materská škola vo Vojanoch nedisponuje plnohodnotným ihriskom, v areáli sa nachádza len provizórne pieskovisko -
posledný funkcný pozostatok z bývalého ihriska, postaveného pred 36 rokmi (v areáli škôlky sú prítomné aj dalšie nevyužitelné a
nebezpecné železné prvky (na priloženom obrázku), ktoré by boli odstránené dobrovolníkmi pred inštaláciou nového ihriska). V
blízkosti obce sa taktiež nenachádza žiadne ihrisko pre deti predškolského veku (toto plánované ihrisko bude teda v obci jediné). Deti
tak nemajú podmienky pre exteriérové aktivity ani zdaleka v takom rozsahu, aký je štandard v bežných materských školách. Absencia
takýchto aktivít má pritom negatívny vplyv na telesný a motorický rozvoj týchto detí.
Projekt má prispiet k vytvoreniu podmienok pre plnohodnotný telesný a motorický rozvoj detí v predškolskom veku, zvýšeniu
bezpecnosti týchto detí a zlepšeniu vybavenosti materskej školy. Táto problematika bola pre nedostatok financných prostriedkov
Obce Vojany, ako zriadovatela Materskej škôlky vo Vojanoch, dlhodobo zanedbávaná a v súcasnosti nie sú ani predpoklady k
zlepšeniu situácie. Prostredníctvom projektu chceme dosiahnut zriadenie nového, moderného ihriska, splnajúceho príslušné
technické a bezpecnostné normy pre detské ihriská (STN EN 1176-1,7). Nutnost urýchleného riešenia súcasnej situácie vyplýva aj zo
zvyšujúceho sa poctu žiakov materskej škôlky, od tohto školského roka je dokonca po rokoch otvorená aj druhá trieda.
Dôležitým aspektom projektu je následná údržba ihriska a ochrana pred vandalizmom:
- Údržbu bude zabezpecovat Obecný úrad vo Vojanoch prostredníctvom zamestnancov obce z prevádzkového úseku. Kedže sú s
údržbou obecných zariadení dobré skúsenosti, je predpoklad k zodpovednej údržbe ihriska. Obecný úrad bude viest evidenciu o
pravidelnej údržbe.
- Bezpecnost a ochrana ihriska je zabezpecená vdaka modernému systému bezpecnostných kamier disponujúcim aj nočným
videním a 7-dňovým archivovaným záznamom, pricom jedna z kamier je umiestnená v bezprostrednej blízkosti materskej škôlky,
primárne za úcelom jej ochrany, a bude mat vynikajúci výhlad na ihrisko. K bezpecnosti taktiež prispeje samotné umiestnenie škôlky
v centrálnej, najfrekventovanejšej casti obce.
Prínosom projektu budú výrazne zlepšené podmienky pre telesný a motorický rozvoj detí vdaka exteriérovému detskému ihrisku. Toto
ihrisko bude stát v areáli materskej školy, tento areál je strážený kamerovým systémom, nachádza sa v centre obce, budú ho teda
môct využívat deti v predškolskom veku aj v case volna.
Základné prínosy navrhovaného detského ihriska:
- rozvoj detí po stránke telesnej, motorickej, sociálnej i duševnej;
- pohybové aktivity sú úcinnou prevenciou rozmáhajúcej sa detskej obezity a nadváhy;
- vytvorenie základných telovýchovných návykov, zatraktívnenie telesnej a športovej výchovy, vytvorenie pozitívneho vztahu k športu;
- zdravé využívanie volného casu, potlácanie škodlivých návykov (ako sedavý životný štýl, nedostatok pohybu) a nežiadúcich
sociálnych vplyvov.
Cielovou skupinou projektu sú deti – žiaci Materskej škôlky vo Vojanoch. Materskú školu vo Vojanoch navštevuje 32 detí (z Vojan ale
aj z okolia), pricom v obci žije 101 detí vo veku do 9 rokov, pre ktoré je ihrisko urcené. Ihrisko bude pozitívom aj pre rodicov detí,
najbližšie detské ihrisko sa nachádza približne 10 km od Obce Vojany - vo Velkých Kapušanoch.
Popíšte plánované aktivity. Akým spôsobom aktivity projektu prispejú k skvalitneniu života vo vašom regióne?
Cielom projektu je realizácia výstavby detského ihriska, k comu budú smerovat všetky aktivity, a to:
1.) Príprava terénu pre budúce ihrisko dobrovolníkmi v spolupráci s pracovníkmi Obce Vojany;
2.) Vypísanie verejnej sútaže na dodávatela tovaru a prác - prvkov detského ihriska a ich odbornú inštaláciu;
3.) Inštalácia prvkov detského ihriska, kolaudácia - odovzdanie diela objednávatelovi - Obci Vojany;
4.) Slávnostné odovzdanie do užívania.
Pre nedostatok prostriedkov na vybudovanie bezpecného, certifikovaného detského ihriska ako materská škôlka, tak aj Obec Vojany
ako taká, zaostávala za obvyklými štandardmi pre zdravý vývoj detí. Moderné, úcelné a bezpecné detské ihrisko bude velkým
skokom k lepšiemu v tejto problematike. Doterajšia absencia ihriska znamenala neodškriepitelný negatívny vplyv na telesný,
motorický i sociálny rozvoj detí v predškolskom veku. Po realizácii projektu sa podmienky pre výchovu znacne priblížia štandardom,
obvyklým v iných materských školách.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?