Menu

Pomôžte nám odborne a včas diagnostikovať autizmus ...

Trvanie výzvy: 13. apríla 2022 - 13. augusta 2022

Cieľ výzvy

ADOS-2 je metódou semištrukturovaného a štandardizovaného posúdenia autistických symptómov u jedincov vo veku od 12 mesiacov až do dospelosti. Testovací materiál je používaný pre stimuláciu určitého chovania, komunikácie a sociálnych interakcií v rámci päť nezávislých modulov (podľa veku a jazykové + rečovej úrovne). Podla daných algoritmov je v rámci každého z modulu štandardizovaným spôsobom vyhodnocovaná intenzita autistických symptómov daného jedince. Zakúpenie testovej batérie ADOS 2 od spoločnosti Psychoproft, s.r.o.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 1.1.2005

IČO: 36075175

Ulica: M. R. Štefánika 15

Mesto: Pezinok

PSČ: 90201

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomôžte nám odborne a včas diagnostikovať autizmus u detí

Poslanie organizácie : Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú diagnostiku, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom najmä v oblasti optimalizácie ich osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovanie porúch psychického vývinu a porúch správania.
Činnosť Organizácia : Posúdenie školskej pripravenosti. Významnú úlohu tvoria deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia, adaptačné problémy detí v MŠ a pri vstupe do ZŠ. Pomoc deťom s odloženou povinnou šk. dochádzkou, výkonové zlyhanie žiakov v škole, ťažkosti v učení. Realizuje sa diagnostika a reedukácia, individuálna a skupinová práca s deťmi, program na profesijnú orientáciu žiakov ZŠ a SŠ. Osobnostné ťažkosti, emočné problémy, ťažkosti v sociálnom kontakte, poruchy pozornosti, tréma pod. Prevencia sociálno -patologických javov – univerzálna aj selektívna. Metodická pomoc školským zariadeniam, poradenstvo rodičom detí. Spolupráca s VŠ a ich študentami.

Nárast požiadaviek na odbornú a včasnú diagnostiku autizmu nás primälo, aby sme sa orientovali na túto oblasť. Z vlastných prostriedkov centra sa odborní zamestnanc izúčastnili a absolvovali vzdelávania zameranú na diferenciálnu diagnostikudetí s poruchami autistického spektra. Zakúpením testovej batérie ADOS 2 by naše CPPPaP dokázalo zabezpečiť absentujúcu diagnostiku autistických detí nie len v okrese Pezinok, ale v rámci celého Bratislavského kraja.V Bratislavskom kraji máme bohužiaľ len 4 inštitúcie na takúto formu diagnostiky s čakacou dobou 8 až 12 mesiacov, z toho 2 sú súkromné.Je to veľmi dlhá doba, pričom tieto deti a ich rodičia potrebujú okamžitú podporu a pomoc. Splnením tohto cieľa by naše centrum bolo schopné tieto služby zabezpečiť za krátky čas pre všetky naše spádové aj mimo spádové deti.Využitie projektu by bolo obrovským prínosom pre celý kraj, v neposlednom rade by sme zo štátnych CPPPaP boli prví, ktorí by vedeli takéto bezplatné  služby ponúknuť širokej verejnosti.


Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?