Menu

Zbierka na nevyliečiteľnú chorobu Neuromyelitis optica

Trvanie výzvy: 19. augusta 2019 - 19. augusta 2020

Cieľ výzvy

Všetky peniažky budú použite výlučne na moju finančne náročnú liečbu v centre Cellthera v Brne a následne liečba kmeňovými bunkami v Rakúsku následne rehabilitácie, masáže, ubytovanie, pohonné hmoty.....

Príbeh

Zbierka na nevyliečiteľnú chorobu Neuromyelitis optica

Liečba v centre Cellthera v Brne a následne liečba kmeňovými bunkami v Rakúsku.
….Treatment in the Cellthera centre in Brno and consecutive treatment by steam cells in Austria.....

Milí priatelia./ Dear friends

Touto cestou Vás chcem poprosiť o neľahkú finančnú pomoc na nevyliečiteľnú chorobu Neuromyelitis Optica (demylizačné ochorenie ) Na liečbu v centre Cellthera v Brne a následne liečbu kmeňovými bunkami v Rakúsku, následne rehabilitácie, masáže, ubytovanie, pohonné hmoty.....

By writing this I would like to ask you for financially demanding help for incurable disease Neuromyelitis optica (demyelinating disease) for treatment in Cellthera centre in Brno and consecutive treatment by steam cells in Austria, further rehabilitations, massages, accomodation, petrol...

Volám sa Dominika. Mám 26 rokov. Pochádzam z Popradu.

My name is Dominika. I am 26 years old. I come from Poprad.

Všetko začalo v roku 2016. Bolesti hlavy , ktoré neustupovali ani po tabletkach. Hospitalizovali ma v Poprade na neurológii, kde po vyšetreniach CT mozgu a očné vyšeetrenie boli nasadené kortikoidy. Zo záverom opuch zrakoveho nervu obojstranne. Po 14dňovej hospitalizácie na neurológii som bola prepustená s rovnakým nálezom domov.
Po nejakej dobe som začala mať dvojité a hmlisté videnie a začala som slabšie vidieť. Bola som hospitalizovaná vo V.Hágoch kde bol nasadeny Prednison , Imuran , Solumedrol, injekcie do očí. A začal rád vyšetrení . A žial ani po obrovskej snahe pani primárky sa nepodarilo zastaviť zhoršenie zraku . A tak som začala strácať zrak . Na ľavé oko vidím minimum a pravé oko je dosť poškodené. Progresia praktickej slepoty. Pravidelné magnetické rezonancie , niekoľko lumbálnych punkcií, neurologické - reumatologické- oftmatologické vyšetrenia... Postupom času mi ľavá strana tela ochrnula.
Aj napriek liečbe Prednison , imuran (3roky beriem vo veľmi vysokých dávkach) sa nepodarilo ochorenie zastaviť.


It all started in 2016. Headaches that held on even after taking the pills. I was hospitalized in neurology in Poprad where after CAT scan and eye examination I was put on corticoids. As a result, optic nerve swelling - both-sided. I was released home with the same diagnosis after 14-day hospitalization in neurology.
After some time I started to have a double and foggy vision and weaker vision. I was hospitalized in Vysne Hagy where I was put on Prednison, Imuran, Solumedrol, injections in the eyes. And then a row of examinations started. Unfortunately, even after a big effort from my head doctor my eye worsening couldn't be stopped. That was a reason when I started loosing my eyesight. I see minimum on my left eye and right eye is impaired enough. The progression of practical blindness. Regular magnetic resonance tomography, some lumbal punctures, neurological- rheumatological - oftalmological tests... By time I became paralyzed on the left side of my body. Even after treatment by Prednison, Imuran (I have been taking high doses for 3 years) my disease could not been stopped.

 Žial na slovensku to ani nieje možné. A tak po dlhom hľadaní a patraní som našla kliniku Cellthera, kde by som mohla podstúpiť veľmi finančne náročnú liečbu v centre Cellthera v Brne u prof.Mudr. Jaroslava Micháleka Phdr. , laserové terapie, vitaminové infúzie atď a následne liečbu kmeňovými bunkami v Rakúsku , kde by mi mohlo zastaviť alebo spomaliť  progresívne ochorenie.

Žial už nedokážem sa ani sama o seba postarať. Potrebujem 24 hodinovú starostlivosť mojej mamky, ktorá musela nechať zamestnanie.

Unfortunately, it is not possible in Slovakia. So after long searching I found a clinic called Cellthera in Brno where I could undergo financially demanding treatment at prof.Mudr. Jaroslav Michalek PhDr., laser therapies, vitamin infusions etc., subsequently a treatment by steam cells in Austria, which could either stop or slow the progress of my disease.
Unfortunately, I cannot take care of myself on my own. I need 24-hour assistance of my mom who needed to leave her work because of it.

Kedže ja sa tak rýchlo nevdzám, chcem bojovať ďalej však život mám pred sebou, ale sama to už finančne nezvládam. Nikdy som nežiadala o žiadnu finančnú pomoc.Tak sa obraciam na Vás s veľkou prosbou o pomoc. Každé jedno euro je veľký krok môjmu zastaveniu progresívnej choroby.

And because I will not give up so easily, I want to fight since all my life is still in front of me, however, I cannot handle it financially. I have never asked for any financial help. Therefore, I turn to you with a big request for help. Each one euro means a big step to stopping my progressive  disease.

Za každé jedno euro Vám zo srdca ĎAKUJEM / I THANK from all my heart to everyone for each euro sent.

Dominika

.......

Společnost Cellthera se intenzívně věnuje vědecko-výzkumné činnosti v oblasti regenerativní medicíny, onkologie, kardiologie, angiologie, neurologie, imunologie, gastroenterologie, oftalmologie a dalších lékařských oborů.

Kmenové buňky, regenerativní buňky, dendritické buňky, krevní plasma a krevní destičky jsou hlavním předmětem výzkumu společnosti Cellthera.

.......

The company Cellthera intensively devotes to scientific research activity in the field of regenerative medicine, oncology, cardiology, angiology, neurology, immunology, gastroenterology, oftalmology and other medical fields.
Steam cells, regenerative cells, dendritic cells, blood plasma and blood platelets are the main subject of research by the company Cellthera.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?