Menu

Zbierka na Neuroset EEG BIOFEEDBACK pre pacientov transplantačnej jednotky na hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch

Trvanie výzvy: 10. októbra 2012 - 7. januára 2013

Cieľ výzvy

Zakúpenie prístroja Neuroset EEG BIOFEEDBACK určeného na psychosociálnu regeneráciu a liečbu pre pacientov transplantačnej jednotky na hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch

Príbeh

Zbierka na Neuroset EEG BIOFEEDBACK pre pacientov transplantačnej jednotky na hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch

Zbierka na prístroj Neuroset EEG BIOFEEDBACK určeného na psychosociálnu regeneráciu a liečbu pre pacientov transplantačnej jednotky na hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch

Nadácia KVAPKA NÁDEJE v rámci svojho programu Pomoc v oblasti psychosociálnej opatery detských pacientov s poruchami tvorby krvi vyhlasuje po konzultácií s vedením Transplantačnej jednotky na hematologickom a onkologickom oddelení II.detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave na Kramároch zbierku na prístroj EEG Biofeedback (Neurofeedback, Elektorencefalografický Biofeedback). EEG Biofeedback je relatívne nová metóda využívajúca poznatky o biologickej spätnej väzbe pre účely zlepšenia, alebo znovunadobudnutia psychických, či fyzických funkcií. Ide o metódu na pomedzí tréningu, terapie a učenia, ktorá využíva signály elektrickej aktivity mozgu. Pomáha mu vyladiť sa na frekvenciu, pri ktorej funguje najefektívnejšie. EEG Biofeedback nie je súčasťou alternatívnej medicíny. Je to vedecká metóda, založená na poznaní elektrofyziológie mozgu. Predstavuje aplikovanie poznatkov z oblasti psychofyziológie do praxe - v terapii a prevencii. Využívajú ho hlavne neurológovia a špecializovaní terapeuti (psychológ, špeciálny pedagóg). EEG Biofeedback (Neurofeedback, Elektorencefalografický Biofeedback) pomáha mozgu vyladiť sa na správne frekvencie tým, že mu okamžite poskytuje informáciu o priebehu a výskyte jeho elektromagnetických vĺn. Deje sa to hravým, nenásilným a bezbolestným spôsobom. Ak vás pri tom sprevádza skutočný odborník certifikovaný v metóde, nepredstavuje žiadne riziko. Vedecké poznatky hovoria, že významne prepája telesné a psychické funkcie prostredníctvom elektrickej aktivity, ktorú neustále produkuje. Táto elektrická aktivita sa dá zaznamenať prístrojom s názvom elektroencefalogram (EEG). Od miery regulácie elektrickej aktivity mozgu závisí napríklad to, ako sa dokážeme sústrediť, ako si pamätáme, ako dobre spíme, aký máme výkon, ako sme odolní voči záťaži a stresu. Ak náš mozog správne rieši nejakú úlohu - napríklad keď sa učíme - produkuje primeranú elektrickú aktivitu a na úlohu sa koncentruje bez väčších problémov. Ak však dochádza k neúmernému spomaleniu, alebo naopak zrýchleniu jeho aktivity, prejaví sa to bolesťami hlavy, spomalenými reakciami, rýchlou unaviteľnosťou, zmenami nálad, neschopnosťou dlhšiu dobu sa sústrediť. To všetko sa dá pomocou EEG Biofeedbacku zaznamenať.
Klinické indikácie:
• poruchy pozornosti a hyperaktivita
• poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia, dyskalkúlia, dysortografia)
• poruchy reči (afázia, dysfázia, dyzartria, zajakavosť, dyslália)
• emočné a behaviorálne poruchy (úzkosti a depresie, autistické symptómy, obsedantno - kompulzívna porucha, posttraumatická stresová porucha, chronický únavový syndróm, poruchy správania)
• neurologické a motorické symptómy (epilepsia, tiky, mozgová obrna, traumatické poranenia mozgu, stavy po cievnych príhodách, poškodenia CNS po chemoterapii, rádioterapii, nádory CNS...)
• poruchy spánku (nočné mory, nespavosť, časté prebúdzanie, narkolepsia)
• symptómy bolesti (migréna, tenzné bolesti hlavy, fibromyalgia, neuropatie)
• regenerácia po úrazoch hlavy
• príprava na obdobie so zvýšenou psychickou záťažou
Väčšinou sú za týmito problémami drobné dysfunkcie mozgových centier, nižšia zrelosť centrálnej nervovej sústavy (najmä mozgu). Neurofeedback tréning predstavuje stimuláciu týchto centier a následnú minimalizáciu prejavovaných symptómov.

Pri našich deťoch si by sme to vedeli využiť pri náprave porúch pozornosti, učenia, pamäti, pri poruchách spánku, alebo iných problémoch súvisiacich s mozgovou činnosťou, ktoré sa u detských onkologických a hematologických pacientov objavujú. Tiež ako kondičný tréning pre celkové zlepšenie rozumových schopností po absolvovaní náročnej liečby, ktorá môže mať negatívny vplyv práve na tieto schopnosti. Ako nácvik schopnosti relaxovať a cielená práca s negatívnym stresom a preťažením v súvislosti s dlhodobo náročnou liečbou tak psychicky ako aj fyzicky.
Ako asi prebieha sedenie:
Dieťa/dospelý sedí a sledujete podnety - napríklad špeciálnu videohru, alebo filmový príbeh - alebo relaxuje. Elektródy priložené na temeno hlavy potom snímajú elektrickú aktivitu z povrchu mozgu - ide pritom o úplne bezbolestnú a neškodnú procedúru, ktorej cieľom je iba snímanie frekvencií. Získané údaje sú náslende pomocou špeciálneho didaktického programu prevedené do obrazovej a číselnej informácie v počítači EEG Biofeedback terapeuta. Počítač tak zabezpečuje spätnú väzbu o priebehu mozgovej činnosti. Ak mozog produkuje vlny v požadovanom frekvenčnom pásme, tak napríklad autíčko vo videohre ide po správnej strane cesty, ozýva sa zvukový signál, alebo dostávajú body. Ak nie, úspech v hre mizne. Terapeut pracuje s EEG signálom formou podmieňovania - sleduje zaznamenané hodnoty aktivity mozgu a na základe nich nastavuje obtiažnosť cieľov, ktoré by mali v hre zvládnuť.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?