Menu

Profil Spoločnosť priateľov detí ...

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar

Náš príbeh

Každá pomoc je pre opustené a ohrozené deti veľkým prínosom, no systematická pomoc im dáva nádej, že neostanú zabudnuté.

Prečo by ste mali prispieť práve nám?

• Staráme sa o deti v detských domovoch a náhradných rodinách. Rozvíjame ich osobnosť a motivujeme ich k tomu, aby sa venovali zmysluplným činnostiam – štúdiu, umeniu a športu. Organizujeme pre nich vzdelávacie aktivity a rozvojové pobyty. Spájame súrodencov, ktorí v systéme náhradnej starostlivosti vyrastajú oddelene.

• Pripravujeme a sprevádzame náhradných rodičov. Vedieme ich k porozumeniu potrieb, skúseností a pocitov detí, ktoré stratili svoje pôvodné zázemie. Rozvíjame ich rodičovské zručnosti a podnecujeme ich k bezpodmienečnému prijatiu, ako aj k úcte a rešpektu voči biologickej rodine detí.

• Pracujeme s ohrozenými rodinami, v ktorých môže dôjsť k vyňatiu dieťaťa, a rodinami, v ktorých už k vyňatiu došlo. Považujeme za kľúčové zachovať integritu a kontinuitu života dieťaťa. Preto sa usilujeme, aby deti nemuseli svoje rodinné prostredie vôbec opúšťať, alebo aby sa doňho mohli čím skôr vrátiť.

• Vzdelávame a supervidujeme dobrovoľníkov pre prácu s deťmi. Dbáme na to, aby všetky deti z domovov mali vedľa seba blízku podpornú osobu. Vzhľadom na to, že ich vnútorný svet je poznačený traumou odlúčenia, staráme sa o kvalitnú prípravu dobrovoľníkov.

• Prevádzkujeme krízové centrá a nízkoprahové kluby. V spolupráci s nadáciou DeDo budujeme celoslovenskú sieť sociálnych zariadení, v ktorých nájdu dočasný domov a odbornú asistenciu rodiny s deťmi a mladí dospelí po odchode z detských domovov.

• Poskytujeme pomoc a poradenstvo mladým dospelým po ukončení ústavnej starostlivosti. Sme im oporou v náročnom procese osamostatňovania sa a začlenenia do spoločnosti.

• Sieťujeme odborníkov. Vytvárame priestor pre odbornú diskusiu a výmenu informácií z viacerých vedných a kompetentných oblastí, čo prehlbuje poznanie problematiky.

• Vyvíjame koncepčnú činnosť, ktorá podnecuje zmeny legislatívneho rámca s priamym dopadom na sociálne prostredie. Našou snahou je zlepšovať starostlivosť o dieťa a rodinu aj úpravou právnych noriem a predpisov.

• Komunikujeme s verejnosťou. Otvorene komunikujeme o problematike náhradnej starostlivosti, robíme osvetu a otvárame spoločenskú debatu. Snažíme sa vykoreniť vžité predsudky a ukázať situáciu opustených detí v pravdivom svetle.

To všetko robíme v zmysle Deklarácie ľudských práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a v zmysle Charty práv rodiny.

Facebook
facebook.usmev.sk

Web
www.usmev.sk

Naše výzvy ()

Výzvy, ktoré sme podporili()

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete ukončiť odosielane tohto daru?

Úprava platby

Dátum

Podporovaná výzva

Variabilný symbol

Suma