Menu

Chcem na vlastných nohách stáť je túžba mnohých mladých ľudí so znevýhodnením, pomôžte im s ich snom

Trvanie výzvy: 8. februára 2024 - 8. februára 2025

Chcem darovať

Zvoľte výšku svojho jednorazového daru

Cieľ výzvy

Podpora a rozvoj činností organizácie.

Príbeh

Chcem na vlastných nohách stáť je túžba mnohých mladých ľudí so znevýhodnením, pomôžte im s ich snom

Hlavným zámerom aktivít organizácie je prevencia sociálnej izolácie a aktivizácia mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením. Ide o podporu v nácviku pracovných zručností, rovnako v rozvoji sociálnych a komunikačných zručností potrebných pre sociálne začlenenie a začlenenie na otvorenom trhu práce. Touto činnosťou sa zvyšuje dostupnosť pracovných príležitostí pre zraniteľné skupiny a prispieva sa k zvyšovaniu sociálnej inklúzie.


V Tranzitnom programe ,,Zo školy do života" sa venujeme aktivizácii mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením.  Dôraz kladieme na individuálnu prácu s prihliadnutím na špecifiká, tempo a potreby účastníkov.  Podporujeme ich v prechode zo školy do života dospelých, z domácej izolácie do aktívneho spoločenského života.  Obdobie  prechodu zo školy do  života  je pre mladých ľudí so zdravotným a sociálnym znevýhodnením kľúčové pre sociálne začlenenie. Naša práca je cielená predovšetkým na ich zapojenie sa do zmysluplných a primeraných denných aktivít. Rovnako ich podporujeme v ďalších oblastiach dôležitých pre nezávislý život, ako sú komunikácia, socializácia, sebestačnosť v bežných denných činnostiach, medziľudské vzťahy, osobný rozvoj, voľnočasové aktivity a záujmová činnosť. Na týchto oblastiach pracujeme preto, aby mladí ľudia so znevýhodnením využili svoj potenciál a stali sa plnohodnotným členom v komunite, spoločnosti aj osobnom živote. Rovnako ich podporujeme v tom, aby dokázali v rámci svojich možností stáť na vlastných nohách. Možnosť práce s podporujúcou osobou im  na začiatku zjednoduší prácu v neznámom prostredí. Asistent im je zároveň  oporou pri nadobúdaní  pracovných zručností.

Úspešné pracovné začlenenie ich posilňuje. So stúpajúcim sebavedomím ľahšie zvládajú prekážky v živote. Zároveň sa zvyšujú ich šance  pre udržanie pracovného miesta. Spolupráca so zamestnávateľmi podporujúcimi rovnaké príležitosti pre všetkých umožňuje viacerým začleniť sa na otvorenom trhu práce. Významne prispievame k zmene postojov a zmierneniu predsudkov voči  našej cieľovej skupine. Našou snahou je celospoločenská zmena vnímania ľudí so znevýhodnením ako plnohodnotných členov spoločnosti. V rámci svojich možností sa aktivizujú a s podporou si dokážu udržať zamestnanie potrebné pre dosiahnutie ekonomickej a sociálnej  nezávislosti. 

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?