Menu

Skontrolujte platnosť svojich zmlúv

Trvanie výzvy: 18. júla 2016 - 31. augusta 2016

Cieľ výzvy

Našim cieľom je získať finančné prostriedky na 1. propagáciu: tlač a distribúciu informačných letákov, plagátov a reklamných predmetov na podporu tejto iniciatívy; a 2. réžiu: technické zabezpečenie činnosti pri kontrole zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách (Prevádzka informačného systému mesačne 150€ s DPH).

Autor výzvy

Dátum vzniku: 4.6.2012

IČO: 42249708

Ulica: Andyho Warhola 33

Mesto: Medzilaborce

PSČ: 06801

Štát: Slovensko

Príbeh

Skontrolujte platnosť svojich zmlúv

Máte zmluvu s nebankovou spoločnosťou Pohotovosť alebo inou? Vaša zmluva môže byť bezplatná a bezúročná! Nechajte si svoju zmluvu bezplatne skontrolovať.

Spotrebiteľ, ktorý sa na nás obrátil, uzatvoril s nebankovkou Pohotovosť zmluvu o poskytnutí úveru vo výške 500 eur, ktorý mal splácať 10 mesiacov. Súčasťou zmluvy bol súbor ďalších dokumentov, ktoré mu boli pracovníkom Pohotovosti prezentované ako nepodstatné, pretože dôležité bolo podľa neho to, čo sa uvádzalo v zmluve. V predloženej zmluve o spotrebiteľskom úvere je uvedená výška RPMN 28 percent, spotrebiteľ je však povinný uhradiť celkovo 870 eur. Táto suma pozostáva z istiny úveru v hodnote 500 eur, z úrokov vo výške 230 eur a odplaty úveru v sume 140 eur.

V zmluve je uvedené, že spotrebiteľ je povinný sumu uhradiť do 23. októbra 2016, no neuvádza sa v nej výška a ani počet mesačných splátok z čoho sa dá de facto usúdiť, že spotrebiteľ môže pôžičku splatiť jednorazovo k uvedenému dátumu. Skutočná výška RPMN je však uvedená až v dohode o splátkach úveru, podľa ktorej je spotrebiteľ povinný uhradiť sumu 870 eur. Aj táto suma pozostáva z položiek v tej istej hodnote ako je uvedené vyššie. Na rozdiel od zmluvy dohoda hovorí aj o pravidelných mesačných splátkach vo výške 87 eur desať po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. 

Reálna RPMN podľa týchto vstupných informácii však predstavuje 272,69 percenta a nie 28 percent ako bolo dohodnuté v zmluve o spotrebiteľskom úvere. 

Píšeme v článku na portáli gazduj.etrend.sk

Ak sa potvrdí, že spoločnosť Pohotovosť s.r.o. a iné nebankovky zámerne a cielene klamú spotrebiteľov podnikneme voči ním ďalšie právne kroky, ktoré môžu občanom pomôcť v ich neľahkých životných situáciách pomôcť so splácaním ich "nesplatiteľných" a nevýhodných pôžičiek. 

Zmluvy v takom prípade bude možné vyhlásiť prostredníctvom súdu za neplatné a spotrebiteľ bude povinný vrátiť nebankovke iba to, čo si požičal

Aby sme to dosiahli musíme prv poznať praktitky týchto firiem a preštudovať detailne desiatky zmlúv medzi občanmi a firmami. 


Aktualizácie

zmluvnepodmienky.sk využilo viac ako 450 ľudí20. júl 2016

Žiadosť o skontrolovanie svojej spotrebiteľskej zmluvy nám predložilo viac ako 450 ľudí. Až 76,7 % všetkých nami kontrolovaných zmlúv su uzatvorené s nebankovými subjektmi. 

Chcete vedieť viac?
Sledujte našu online štatistiku na webovej stránke www.spotrebitelskecentrum.sk/statistiky

Nebankovka Pohotovosť s.r.o. nesmie používať zmenky ani uzavierať dohody o splátkach19. júl 2016

Rozhodnutie, ktorým nebankovke Pohotovosť s.r.o. bolo zakázné preberať alebo vymáhať plnenie zo zmeniek vystavených spotrebiteľmi po 30. apríli 2014 a prikázané zdržať sa používania nekalých obchodných praktík je právoplatné! 

Viac informácii v článku na portáli Gazduj.sk

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?