Menu

Canisterapia pre našich klientov

Trvanie výzvy: 11. júna 2012 - 7. júla 2012

Cieľ výzvy

Naším cieľom je pokračovať v canisterapii. S terapeutickými psami spolupracujeme už tretí rok. Počas týchto rokov vidno na klientoch pozitívne zmeny po psychickej aj po fyzickej stránke. Pes sa stáva nielen priateľom, ale aj motiváciou k pohybu a rehabilitácii. Je zdrojom nových podnetov, spestrením života. Zlepšuje sa tým komunikácia a spolupráca v medziľudských vzťahoch (medzi klientom a terapeutom, klientom a psom...)

Príbeh

Canisterapia pre našich klientov

V našom zariadení, pre ľudí s viacnásobným postihnutím, canisterapiu uplatňujeme hlavne ako pomocnú psychoterapeutickú metódu už tretí rok. Kladieme dôraz na psychologický,fyzioterapeutický, citový a sociálno - integračný proces. Terapeutický pes Cirro pôsobí aj na fyzickú stránku našich klientov - motivuje ich k motorickému posunu.

Tým že sú klienti motivovaný terapeutickým psom, spontánne pohybujú hornými končatinami. Pri tomto pohybe dochádza k aktivite oslabených svalov, pričom spastické svaly sú schopné relaxácie. Povzbudzuje to ich myseľ, zlepšuje kognitívne schopnosti a v neposlednom rade posilňuje imunitu prostredníctvom psychiky.

Naším klientom sa snažíme dávať čo najviac možných podnetov, lebo sami si ich sprostredkovať nevedia. Je na nás čo, ako a kedy pre nich pripravíme, vymyslíme. Našou prácou je čo najpríjemnejšie a zároveň zmysluplne vyplniť ich čas.

Canisterapia je podľa nás jednou z prístupných metód, ktorú by sme mohli využiť. Ide o podpornú liečbu, pri ktorej sa využíva prirodzene kladný vzťah človeka k zvieratám. Využíva sa všade tam kde sa od liečby očakáva nielen úprava somatických funkcií, ale aj zlepšenie kvality duševnej hygieny a kvality života.

Canisterapiu by sme chceli rozdeliť na dve časti::
1. skupinovú
2. individuálnu

Raz do týždňa sa uskutoční skupinová canisterapia (cca. 1hod) a po nej 2x individuálna (cca. 1 hod.)
Do skupinovej terapii sa zapoja všetci klienti (38). Budeme využívať rôzne činnosti, ktoré sa nám doposiaľ osvedčili ako. pohladenie, hádzanie loptičky, chôdza so psom na vôdzke, chôdza cez prekážky. Tieto činnosti napomáhajú rozvíjať oslabené časti tela klientov.

Do individuálnej časti budú zaradení 2 klienti ktorí budú vybratí po dohode s našimi fyzioterapeutickými pracovníkmi. Týmto klientom sa pes s terapeutom bude venovať precíznejšie. Pôjde o polohovania a cvičenia vypracované na konktrétneho klienta.

Celý tento projekt by s Vašom podporou trval 2 mesiace.

Kvalitatívne výstupy projektu:

- rozvoj jemnej, hrubej motoriky, koordinácie pohybov
- rozvoj kognitívnych funkcií, poznávacích procesov - naučia sa pochopiť slová chyť, pusť, hoď, pohlaď...
- zvýšenie aktívneho prístupu k rehabilitácii
- eliminácia strachu, odstupu, neistoty pri práci so zvieratami
- podpora pozitívneho celkového naladenia klientov
- posilnenie sociálnych a komunikačných zručností

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?