Menu

OKRAJ o.z , Aj ľudia na okraji spoločnosti by ...

Trvanie výzvy: 23. augusta 2012 - 23. augusta 2013

Cieľ výzvy

Cieľom je vytvoriť pracovné miesta pre zdravotne ťažko postihnutých klientov bez domova prostredníctvom chránenej dielne. Vznikne tak nová sociálna služba, ktorá bude "odrazovým mostíkom" klientov do normálneho života.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 2.3.2012

IČO: 42260418

Ulica: Ľubovnianska 10

Mesto: Bratislava

PSČ: 85107

Štát: Slovensko

Príbeh

OKRAJ o.z , Aj ľudia na okraji spoločnosti by mali mať svoj kľúč

Cieľom občianskeho združenia OKRAJ je vytvorenie komplexnej sociálnej služby, ktorá spája pracovné príležitosti so vzdelávaním prostredníctvom chránenej dielne. Našimi klientmi sú zdravotne ťažko postihnutí ľudia na okraji spoločnosti bez domova, ktorí ešte nevzdávajú svoj boj o začlenenie sa do normálneho života. Existuje mnoho chránených dielní a inštitúcií na pomoc ľuďom bez prístrešia, no naša nová sociálna služba dopomôže tým, ktorí sú znevýhodnení hneď dva krát - sú bez domova a navyše zdravotne postihnutí. Chceme preto vytvoriť pre klientov pracovné miesta, čím zdolajú prvý nedobytný bod - trvalý príjem a súbežne im poskytovať odborné poradenstvo: psychologické, sociálne, právne či ekonomické. Napokon, aj títo ľudia si zaslúžia mať svoj vlastný kľúč a to nielen ku šťastiu.

Väčšina z nás si pod pojmom bezdomovec predstaví páchnuceho alkoholika, narkomana, otravného žobráka, vyberača kontajnerov, vagabunda, chudáka zamŕzajúceho niekde pod mostom. Človek bez domova je hendikepovaný nemožnosťou trvalého pobytu. Je vylúčený zo života, a to hneď v dvoch úrovniach – materiálnej a sociálnej. Materiálna absencia sa týka fyziologických potrieb, teda prístrešku, stravovania či obliekania. Sociálna sféra zahrňuje vylúčenie z rodinných, priateľských a pracovných vzťahov, z kultúrnej oblasti – bezdomovec sa nezúčastňuje na živote spoločnosti. Toto všetko ho odsúva na okraj spoločnosti, a väčšinou spôsobuje zotrvanie v stave bezdomovectva.
Bezdomovci sú ľudia, za ktorými nikto nestojí, nemajú sa o koho oprieť, keď sú v kríze, a preto skončia na ulici. Pridružia sa ďalšie a ďalšie problémy, niekedy desiatky problémov, ktoré často krát znemožňujú aj maličký posun vpred. Život bez domova sa podpisuje na ich zdraví, výzore, návykoch, komunikácii, cieľoch, uvažovaní.
Vznik nášho združenia vychádza z potreby doplniť chýbajúce sociálne služby pre ľudí v núdzi. Z našej niekoľkoročnej skúsenosti z terénnej práce s marginalizovanými skupinami vieme, že v súčasnosti už existuje pomerne funkčná sieť služieb, ktoré poskytujú týmto ľuďom uspokojenie základných potrieb - nocľah a jedlo. Je veľká skupina ľudí, ktorá takúto pomoc potrebuje, ale je aj menšia skupinka ľudí, ktorá sa už chce odraziť od dna a pokúsiť sa vrátiť do normálneho života.
Pomocnú ruku podávame najmä tým, ktorí sú znevýhodnení hneď dvakrát. Okrem bariéry bezdomovectva musia prekonávať aj svoje zdravotné postihnutie. Cieľová skupina nemá žiadne rodinné zázemie ani podporu okolia. Ak sa chce takýto občan zamestnať naráža na problém, ktorý vychádza z jeho statusu, že je bez domova – nemá adresu bydliska prípadne iné doklady a tým sa stáva pre trh práce nepoužiteľným. Momentálne takmer úplne absentuje systematická práca s tými klientmi, ktorí majú záujem a snahu zmeniť svoju situáciu. Našim zámerom je preto vytvoriť novú sociálnu službu.
Dlhodobým cieľom je vytvoriť pilotný model spolupráce s klientmi, ktorý bude zahŕňať ich komplexnú prípravu na opätovné začlenenie sa do spoločnosti – zabezpečenie trvalého príjmu prostredníctvom pracovných miest v chránenej dielni a následné vzdelávanie v oblastiach: ako efektívne hospodáriť s príjmami, ako vybaviť úradné náležitosti, aké práva a povinnosti má klient, atď. Počas testovacej fázy modelu zistíme, aké dlhé obdobie je potrebné, aby boli klienti schopní nájsť si vlastný zdroj financovania, postaviť sa na nohy a opustiť chránenú dielňu. Následne zhodnotíme výsledky pilotného modelu, a tým ho budeme môcť zodpovedne časovo ohraničiť. Vo výslednej podobe ho budeme uplatňovať ďalej, pričom ho ponúkneme aj ďalším inštitúciám, zaoberajúcim sa problémom bezdomovectva. Vznikne tak nová sociálna služba, ktorej výsledkom bude postupné, časovo ohraničené a zodpovedné začleňovanie cieľovej skupiny do spoločnosti a bežného života.

Vyzývame a žiadame preto verejnosť o pomoc a podporu v budovaní nového oporného piliera pre tých, ktorí sa ešte nevzdali. Z vašej podpory zabezpečíme chod chránenej dielne, odmeny pre našich zdravotne postihnutých pracovníkov bez domova, ktorí vyrábajú aranžérske, textilné, sklenené či keramické výrobky. Rovnako sa postaráme o ďalšie vzdelávanie pre klientov v rôznych oblastiach, či už remeselných, sociálnych alebo ekonomických. Získané prostriedky nám pomôžu zaviesť a rozšíriť novú sociálnu službu do praxe, čo neskôr umožní pokračovanie v realizácií ďalších prospešných projektov.

Ďakujeme.

OKRAJ oz
Ľubovnianska 10,
Bratislava V
Petržalka
815 07
Kontaktná osoba: Mgr. Zoltán Gajdoš (+421 905 430 566)
web: www.ozokraj.sk, mail: ozokraj@ozokraj.sk

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?