Menu

Pomoc pri dokončení mostného objektu po povodni.

Trvanie výzvy: 27. septembra 2012 - 27. septembra 2013

Cieľ výzvy

Dokončenie mostného objektu v ocbi Bukovce.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 27.9.2012

IČO: 00330353

Ulica: Bukovce 79

Mesto: Bukovce

PSČ: 09022

Štát: Slovensko

Príbeh

Pomoc pri dokončení mostného objektu po povodni.

Prosba o finančnú pomoc obci Bukovce na dokončenie mostného objektu .

Dňa 16. mája v nočných hodinách nás postihlo doposiaľ najväčšie nešťastie. Prívalové vody z okolitých obcí, zlé dlhotrvajúce poveternostné podmienky spôsobili katastrofálne následky v našej obci ,v časti Malé Bukovce. Zrútil sa nedávno zrekoštruovaný celý most, miestna komunikácia, opevnenie a objekty vodného toku. Došlo k poškodeniu brehov vodného toku a zablokovalo koryto rieky. Bola to jediná prístupová cesta pre dopravné prostriedky. Zaplavilo niekoľko domov a záhrad z obidvoch strán toku rieky. Zapalvilo nám aj celé multifunkčné ihrisko, ktoré bolo v tom čase ešte len týždeň otvorené. Situácia bola veľmi vážna, v danom čase sme všetko riešili provizórnym mostom, ktorý máme iba vo výpožičke. Za provizórny most, ktorý užívame do času výstavby nového mostného objektu platíme mesačné poplatky Štátnym hmotným rezervám. Výstavba nového mostného objektu je pre našu obec neodkladná povinnosť. Z Úradu vlády SR nám boli poskytnuté finančné prostriedky a to 30 % z celkovej škody na krytie nákladov na likvidáciu škôd vo výške 122 395.- €. Z poskytnutej čiastky sme použili 4 186.- € na likvidovanie škôd viacúčelového ihriska hneď po povodní a 6 612.- € na celkovú opravu viacúčelového ihriska. Oprava zahŕňala práce ako keby sme robili nové viacúčelové ihrisko. Suma 5 251.- € bola použitá na opravu lávky, ktorú používame na peší prechod cez rieku Chotčianka. Lávka nám spája dve časti obce. Sumu 7 800.- € sme použili na novú projektovú dokumentáciu na nový mostný objekt. Po odpočítaní použitých súm od sumy poskytnutej Úradom vlády SR sme dostali sumu 98 546.- € , ktorú sme použili na výstavbu nového mostného objektu. Rozpočet na nový mostný objekt bol pripravený na sumu 273 022.- € . Rímskokatolícka cirkev , Bratislavská arcidiecéza , na ktorú sme sa obrátili s prosbou o pomoc nám pomohla uskutočnením zbierky milodarov. Darovala nám vyzbieranú sumu 84 228.- € , ktorú sme taktiež použili na výstavbu mostného objektu. Zostáva dofinancovať obcou chýbajúcu sumu 90 248.- € . Bohužiaľ obec nie je schopná nájsť vo svojom rozpočte finančné prostriedky na dofinancovanie. Výstavba mostného objektu je započatá a pre nedostatok finančných prostriedkov je stavba uzavretá už druhý rok.


Obraciame sa preto na Vás s prosbou o finančnú pomoc . Vyzbierané finančné prostriedky by sme mohli využiť na zrealizovanie pre našu obec tak dôležitého projektu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?