Menu

#bezvyznania

Trvanie výzvy: 1. januára 2021 - 31. marca 2021

Cieľ výzvy

Cieľom výzvy je podporiť kampaň #bezvyznania OZ ETHOS pomocou online a offline propagácie. Financie vyzbierané v zbierke budú využité na propagovanie možnosti "Bez vyznania" pri Sčítaní obyvateľov 2021.

Autor výzvy

Príbeh

#bezvyznania

Motivujme ľudí, aby pri Sčítaní obyvateľov 2021 vyjadrili svoj postoj k správaniu cirkví na Slovensku.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov sa vykoná na celom území Slovenskej republiky v období od 15. februára do 31. marca 2021 v elektronickej forme prostredníctvom internetovej stránky. Sčítanie sa uskutoční vo všetkých členských štátoch Európskej únie naraz, čím sa zvýši medzinárodná porovnateľnosť výsledkov. Do formulára nebudete uvádzať svoje meno, priezvisko, ani rodné číslo, čiže aj po vyplnení zostane anonymný. Výsledky sa budú zverejňovať priebežne.

Okrem iného bude toto sčítanie obyvateľov aj prieskum o tom, koľko ľudí sa hlási ku konkrétnej cirkvi alebo či sa nestotožňuje so žiadnou cirkvou.

Na stránke sčítania je uvedená otázka o náboženskom vyznaní, ktorú Štatistický úrad Slovenskej republiky charakterizuje nasledovne: „Náboženské vyznanie je vzťah obyvateľa k cirkvi, náboženskej spoločnosti alebo náboženstvu.

Nejde teda o osobnú vieru v Boha, ani o to, či ste pokrstení alebo či chodíte do kostola. Ide o náboženské organizácie – cirkvi. Čím viac občanov sa prihlási k cirkvám, tým viac budú môcť kňazi zasahovať do politiky, do tvorby zákonov a do práv iných ľudí. Budú si stále viac a viac nárokovať na neprimerané financovanie ich organizácií z daní nás všetkých, ktoré by mohli byť použité napríklad na zdravotníctvo, školstvo, dôchodky a pod.


Hlas pre cirkvi = ešte viac peňazí pre biskupov
z našich daní

Doteraz dostávali náboženské spoločností štátnu dotáciu podľa počtu duchovných. Podľa novely zákona o financovaní cirkví z roku 2019 budú dostávať ešte ďalšie peniaze od štátu podľa počtu ľudí, ktorí svoju príslušnosť k danej náboženskej spoločnosti uvedú v sčítaní obyvateľov. Na cirkvi tak budeme prispievať ešte viac aj kvôli ľuďom, ktorí sa k cirkvi prihlásia len formálne, hoci ich stav označenej náboženskej spoločnosti nijako nezaujíma a na náboženskom živote sa nezúčastňujú.

Práve to sú dôvody, prečo cirkvi pripisujú výsledkom sčítania veľký význam. Katolícki biskupi píšu pastierske listy, ktoré sa čítajú v chrámoch po celom Slovensku pri bohoslužbách, len aby sa k nim „ovečky“ prihlásili. Ak si však myslíte, že im záleží na tom, aby sa zistila pravda o skutočnom počte ich členov, žijúcich podľa zásad ich viery, mýlite sa.

Vo svojom pastierskom liste zo dňa 1.1.2021 katolícki biskupi rovnako pri predchádzajúcich sčítaniach obyvateľov pokrytecky vyzývajú, aby sa ku katolíckej cirkvi prihlásil každý, kto bol hneď po narodení (a teda nie z vlastného rozhodnutia) pokrstený – na jeho súčasnom postoji k viere a cirkvi vraj nezáleží:

Patria do nej všetci, ktorí boli pokrstení v mene Otca i Syna i Ducha Svätého... Zahrnutí do nej sú aj tí, ktorí sa azda od cirkvi vzdialili; tí ktorí občas pochybujú o viere. Cirkev na všetkých týchto pamätá a stále ich pokladá za svojich synov a dcéry. Denne sa za nich modlí, aby vytrvali vo viere, aby niesli svoj kríž a aby nikdy nepopreli svoj krst… Nech aj títo pri sčítaní zaznačia do príslušnej rubriky, že sú pokrstení… Náš krst a naša príslušnosť k cirkvi nás ponad tieto rozdiely spája… Keď sa vám prihovárame a povzbudzujeme vás, aby sme sa všetci priznali k svojmu krstu.“

V roku 2011 sa tak ku Rímsko-katolíckej cirkvi prihlásilo 62% obyvateľov, pričom ale vôbec nemuselo isť o skutočných katolíkov, ktorí súhlasia s každým stanoviskom biskupov. Následne biskupi tento údaj zneužili nielen k tomu, aby získali zo štátneho rozpočtu (z našich daní) čo najviac peňazí a upevnili si politickú moc, ale tiež k tomu, aby výsledkami sčítania mohli po nasledujúce roky argumentovať, aké veľké percento populácie vraj reprezentujú.

Peniaze sa dajú využiť užitočnejšie

Cirkvi majú vysoko nadštandardné postavenie pri poberaní štátnych peňazí. Sú jediné organizácie, ktoré každý rok len tak automaticky dostávajú desiatky miliónov zo štátneho rozpočtu a tento príspevok sa im pravidelne zvyšuje. Tento rok je to až 52 miliónov. Okrem toto štát platí učiteľov náboženstva v základných školách, teologické fakulty, prispieva na cirkevné kultúrne pamiatky, cirkevné školy, cirkevné zariadenia sociálnych služieb a poskytuje cirkvám množstvo ďalších priamych a nepriamych dotácií, ktoré prakticky nie je možné presne vyčísliť. Rímsko-katolícka cirkev je najbohatšia organizácia na Slovensku a pravdepodobne aj na svete.

V súčasnej ťažkej situácii sa všetci musíme uskromniť – okrem cirkví, ktorým štát aj tento rok znova zvýšil finančný príspevok o niekoľko miliónov eur. Označením „bez vyznania“ aj vy môžete zabrániť tomu, aby bohaté cirkvi získali ešte viac peňazí od štátu. Zostane tak viac pre tých, ktorí ich skutočne potrebujú.

Prosíme preto vás všetkých, aby ste sa neprihlásili sa k cirkvám len tak zo zvyku a informovali aj svojich príbuzných a známych o skutočnom význame tejto otázky.


Aktualizácie

KAMPAŇ #bezvyznania VYRAZILA DO ULÍC5. feb 2021

Aj vďaka našim podporovateľom sa podarilo prenajať na mesiac február niekoľko billboardov. Budeme radi, ak sa pri nich vyfotíte a budete tieto fotky zdieľať na sociálnych sietiach :)

Nájdete ich tu

Bratislava
Nábr. L. Svobodu - oproti PKO
Rázusovo nábr. / Most SNP
Svätoplukova / Kulíškova
Miletičova/trhovisko
Dolnozemská ul.

Košice
Hlinkova / Medzi mostami
Alejová/Gemerská - príjazd
Rastislavova / Štúrova

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?