Menu

BEZPEČNÁ ZÓNA NA ROZHOVOR

Trvanie výzvy: 10. mája 2013 - 10. mája 2014

Cieľ výzvy

Združenie STORM chce pútavou formou otvoriť priestor na dialóg medzi obyvateľmi a odborníkmi na rôzne témy a prispieť tak k zvýšeniu informovanosti a posilneniu zodpovedného správania sa.

Autor výzvy

Dátum vzniku: 15.5.2012

IČO: 37868314

Ulica: Nedbalova 17

Mesto: Nitra

PSČ: 94901

Štát: Slovensko

Príbeh

BEZPEČNÁ ZÓNA NA ROZHOVOR

Združenie STORM od roku 2003 pracuje s ľuďmi v náročných či krízových životných situáciách na základe nízkoprahovej filozofie. Našim cieľom je zlepšiť kvalitu života týchto ľudí a ponúknuť im pomoc a tiež ponúknuť pomoc ich rodinám či širokému okoliu - obyvateľom miest a obcí na Slovensku. Prostredníctvom osvetových aktivít pre tieto cieľové skupiny chceme inovačnou a pútavou formou priblížiť témy, ktoré ovplyvňujú a pôsobia na kvalitu života mnohých ľudí. Použitím preventívnych a sociálnych služieb chceme ponúkať bezpečnejšie a zodpovednejšie alternatívy životného štýlu a vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu.

Prevencia a osvetová činnosť bude realizovaná prostredníctvom nasledujúcich aktivít tematicky korešpondujúcich so zameraním týchto dní.

1. december - Svetový deň boja proti HIV/AIDS. Združenie STORM s viacročnou tradíciou usporadúva preventívne aktivity v téme boja proti HIV/AIDS v spolupráci so Slovenským červeným krížom, územným spolkom Nitra a Trnava, Krajským osvetovým strediskom Nitra, mestom Nitra a Trnava. Hlavná aktivita spočíva v zapojení obyvateľov miest do tichého Sviečkového pochodu, ktorý symbolizuje spolupatričnosť a s ľuďmi nakazenými touto chorobou a zároveň aj odhodlanie bojovať proti tejto chorobe. Sprievodné aktivity Sviečkového pochodu budú zahŕňať hudobnú produkciu, distribúciu informačno-edukačných materiálov a symbolickej červenej stužky. Zároveň budú prebiehať preventívne stretnutia so žiakmi a študentmi základných, stredných a vysokých škôl vo vybraných mestách. Veríme v to, že zvyšovaním informovanosti o tejto chorobe je možné dosiahnúť zníženie zbytočných nákaz a tiež posilnenie ľudskosti k ľuďom, čo s týmto ochorením žijú.

14. február - Deň Svätého Valentína. Deň, kedy sa viac ako inokedy hovorí o láske a prejavovaní náklonností. V nadväznosti na tradičné formy valentínskych diskoték a zábav bude realizovaná distribúcia informačných materiálov na tému pohlavne prenosných ochorení. Letáky budú rozdávané v baroch, pohostinstvách, či diskotékach. So záujemcami bude uskutočnený krátky vedomostný kvíz a budú doplnené preventívne informácie. Plagáty s jasnými preventívnymi opatreniami pred nakazením pohlavne prenosnými ochoreniami, budú v zariadeniach nalepené tiež na vnútornú stranu toaliet, prípadne na iné určené miesto. Táto problematika je nesporne veľmi citlivá a mnoho krát tabuizovaná. Touto nenásilnou formou budeme chcieť priniesť základné informácie o ochrane a zodpovednom správaní sa voči sebe i svojmu partnerovi.

6.jún - Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Experimentovanie s drogami či drogová závislosť sa dotýka všetkých vrstiev obyvateľstva. Ľudia užívajúci drogy sú súčasťou našej spoločnosti a nie je možné ignorovať problémy, ktoré majú a ktoré spôsobujú. Zrealizovaním fotografickej výstavy s názvom "Alternatíva" chceme priblížiť verejnosti prostredie ulice a najmä terénnu sociálnu prácu. Považujeme ju za jednu z možností, ako pomáhať užívateľom drog a učiť ich k zodpovednejšiemu správaniu sa k sebe i svojmu okoliu. Autorom fotografii bude Tomáš Halász - profesionálny fotograf orientujúci sa na mimovládne projekty, ktorý pracoval v ČTK, denníku Pravda a v TASR a je spoluzakladateľom Asociácie obrazových novinárov Slovenska. Výstava bude mať putovný charakter a v meste Nitra bude sprevádzaná stretnutím s autorom a terénnymi pracovníkmi združenia, ktorí budú približovať filozofiu harm reduction širokej verejnosti.

18. Október - Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Problematiku obchodovania s ľuďmi považujeme za tému, ktorej v súčastnosti je potrebné prikladať väčší dôraz ako v minulosti. Otvorenie hraníc a možnosť cestovania a hľadania si práce v zahraničí priniesli nielen pozitívne ale aj negatívne aspekty na život Slovákov. Chceme osloviť najmä mladých ľudí, ktorí svoju budúcnosť vidia práve v zahraničí a mnoho krát sa vystavujú zbytočnému riziku. Chceme zrealizovať preventívne prednášky a besedy na túto tému na všetkých typoch škôl vo vybraných mestách. Usporiadaná bude tiež jedinečná konferencia, ktorá sa uskutoční v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre za prítomnosti odborníkov z praxe a širokej verejnosti.

Veríme, že dialóg medzi obyvateľmi a profesionálmi v daných oblastiach prispeje k zvýšeniu informovanosti a posilneniu preventívneho správania sa. Aktivity na podporu tohto cieľa majú dlhodobý efekt, ktorý sa môže prejaviť v budúcnosti a môže napomôcť k lepšiemu a menej rizikovému životu.

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?