Menu

Žiadosť o finančný príspevok na modernizáciu internetovej stránky www.dusevnezdravie.sk

Trvanie výzvy: 10. mája 2012 - 10. mája 2013

Cieľ výzvy

Zámerom je efektívnejšie napĺňanie poslania LDZ prostredníctvom modernizácie internetovej stránky www.dusevnezdravie.sk

Autor výzvy

Dátum vzniku: 30.1.2001

IČO: 30785625

Ulica: Ševčenkova 21

Mesto: Bratislava

PSČ: 85101

Štát: Slovensko

Príbeh

Žiadosť o finančný príspevok na modernizáciu internetovej stránky www.dusevnezdravie.sk

Celospoločenským problémom, s ktorým LDZ dlhodobo bojuje je stigmatizácia ľudí s problémami s duševným zdravým. Stigma predstavuje situáciu človeka, ktorý bol vylúčený z plnej sociálnej akceptácie a diskriminovaný v dôsledku existencie stereotypov. Výraz ako „psychicky chorý“ alebo „psychiatrický pacient“ sú stále asociované s násilím, nebezpečenstvom a nepredvídateľnosťou. Strach verejnosti a negatívne stereotypy zostávajú prekážkou sociálnej integrácie chorých. Prítomnosť stigmy vytvára významnú bariéru pri hľadaní pomoci. Približne polovica až dve tretiny ľudí, ktorým by pomohla psychiatrická liečba, ju nikdy nevyhľadá. Stigmatizácia má za následok zníženie sebavedomia chorého. Nežiaducim spôsobom ovplyvňuje jeho interpersonálne interakcie a môže viesť až k úplnej strate sociálneho statusu a k následnej diskriminácii. Pre napĺňanie cieľa postupnej destigmatizácie duševných porúch je v súčasnej modernej dobe nevyhnutná efektívna komunikácia prostredníctvom internetovej stránky. Tá by mala poskytovať všetky potrebné informácie a v žiaducej forme.

Predmetom tohto projektového zámeru je modernizácia internetovej stránky www.dusevnezdravie.sk, ktorá je zastaralá a v súčasnosti už neplní svoju informačnú úlohu. Internetovú stránku dodnes spravoval dobrovoľník- laik. Stránka obsahuje veľké množstvo informácii, ktoré nie je možné flexibilne meniť, aktualizovať, dopĺňať. Stránka plne závisí na časovej možnosti dobrovoľníka a jeho schopnostiach. Informácie teda idú z LDZ cez tretiu osobu (laika) na internetovú stránku. Navyše, vzhľadom na neľahkú úlohu, ktorú je potrebné dlhodobo budovať, je nutné informácie tiež vhodným spôsobom a formou uverejňovať.

Návrh modernizácie internetovej stránky:

Súčasný stav:
Internetová stránka funguje v HTML resp. PHP. Samotné rozloženie stránky, jej štruktúra a mnohé grafické prvky sú nevhodné, zastaralé- neplnia svoju funkciu. Obrázky v hlavičke layoutu sú rozbité, sú nevhodne použité farby linkov. Stránka používa tzv. JavaScripty, ktoré sú pre účely LDZ neefektívne. Navyše nie v každom prehliadači sa zobrazuje na stránke dominantne používané rozbaľovacie menu a chodiaci text. Použité animácie sa už v súčasnosti nepoužívajú, sú neefektívne. Je potrebné využiť CSS.
Problémom stránky je, že neobsahuje potrebné metaúdaje, najmä kľúčové slová, popisy, úplné nadpisy. Neobsahuje ani preklik na Facebook pages ani nadpisy (H1-H6)- tie sú nevhodne štruktúrované.

Navrhovaný postup
nový návrh grafiky (východisko z komunikačných layoutov LDZ),
preprogramovanie grafiky pre potreby redakčného systému,
nainštalovať redakčný systém (Joomla),
vytvoriť novú funkčnú štruktúru stránky, nové menu,
naplniť stránku aktualizovaným a cieleným obsahom, pričom na každý článok aplikovať kľúčové slová, popisy, či úplné nadpisy,
preregistrácia vo všetkých katalógoch /zoznam.sk, szm.sk, centrum.sk..../
zdokonaliť komunikáciu prostredníctvom stránka/Facebook page.


Časový plán projektu:
Do 31.12.2012

Rozpočet
Kompletná rekonštrukcia stránky (práca + redakčný systém) podľa vyššie uvedeného. Spolu: 3. 000,- Eur

Ďalšie informácie

Nahlásiť

Stránka obsahuje nepravdivé, urážajúce alebo neetické informácie

Ste si istý, že chcete vymazať aktualizáciu?